Úspora 1,25 milióna dolárov za rok cez EPC projekt

EPC projekt v hodnote 10,2 milióna dolárov zrealizovala spoločnosť Ameresco. Na mestských budovách v Cheshire (Connecticut, USA) boli zrealizované viaceré opatrenia na zníženie spotreby energie. Tieto poli zamerané na výmenu osvetlenia (za LED), nové …

Výhody a nevýhody EPC

Každá organizácia, firma, obec, či právnická osoba majú svoje priority, stratégiu, ciele a napokon aj ľudské a finančné zdroje potrebné na ich dosahovanie. Často od organizácií počúvame námietky typu – …

Súčasný stav EPC v budovách

Po sľubnom štarte používania modelu EPC na modernizáciu budov, ktorý začal v druhej polovici 90 – tych rokov došlo k ochladeniu aktivít. Na trhu však vyrástol dostatok potenciálnych dodávateľov služieb …

Financovanie EPC projektov

Priebeh projektu EPC z pohľadu zákazníka: ujasnenie si cieľa a očakávaní od projektu EPC výber poskytovateľa garantovanej energetickej služby s najlepším riešením (verejné obstarávanei) podpis zmluvy o EPC (zmluva o energetickej …

Analýza rizík projektov EPC

Projekty EPC garantujú úspory energie v technických jednotkách a predpovedajú ich ekonomický efekt. Riziká EPC kontraktov súvisia so zmenami, ktoré môžu nastať v podnikateľskom aj prírodnom prostredí.   Riziko počasia …

Zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a EPC

Zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti je účinný od 1. decembra 2014 a definuje pojem garantovanej energetickej služby, stanovuje požiadavky na zmluvu o garantovanej energetickej službe pre verejný sektor …