Súčasný stav EPC v budovách

Po sľubnom štarte používania modelu EPC na modernizáciu budov, ktorý začal v druhej polovici 90 – tych rokov došlo k ochladeniu aktivít. Na trhu však vyrástol dostatok potenciálnych dodávateľov služieb …

Financovanie EPC projektov

Priebeh projektu EPC z pohľadu zákazníka: ujasnenie si cieľa a očakávaní od projektu EPC výber poskytovateľa garantovanej energetickej služby s najlepším riešením (verejné obstarávanei) podpis zmluvy o EPC (zmluva o energetickej …

Analýza rizík projektov EPC

Projekty EPC garantujú úspory energie v technických jednotkách a predpovedajú ich ekonomický efekt. Riziká EPC kontraktov súvisia so zmenami, ktoré môžu nastať v podnikateľskom aj prírodnom prostredí.   Riziko počasia …