Oprávnení signatári

Oprávnenými signatármi kódexu sú:

 • Poskytovateľ EPC pôsobiaci aspoň v jednej európskej krajine, v ktorej bol vymenovaný národný administrátor kódexu („Poskytovateľ EPC„);
 • Asociácia poskytovateľov EPC pôsobia v Európe („Asociácia poskytovateľov EPC„);
 • EPC konzultanti alebo podporovatelia trhu alebo ich asociácia („EPC konzultant“ alebo „Iný signatár„) pôsobiaci v Európe.

Postup podpisu kódexu pre poskytovateľov EPC

 1. Poskytovateľ EPCsa môže stať signatárom Kódexu po splnení nižšie uvedených podmienok:
  1. Poskytovateľ EPC podpíše podpisový formulár uvedený v Prílohe 1 tohto dokumentu, ktorým potvrdzuje, že súhlasí s Kódexom a že sa zaväzuje vykonávať EPC projekty v súlade s Kódexom.
  2. Poskytovateľ EPC predloží podpísaný formulár príslušnému národnému administrátorovi kódexu elektronicky, v súlade s pokynmi uvedenými vo formulári.
 2. Poskytovateľ EPC bude zaradený do národného zoznamu signatárov európskeho kódexu EPC (ďalej Národný zoznam signatárov) najneskôr do 1 mesiaca po tom, čo národný administrátor kódexu obdržal riadne podpísaný formulár.
 3. V prípade, ak poskytovateľ EPC pôsobí vo viac ako jednej krajine, odporúča sa, aby odoslal podpísaný formulár každému národnému administrátorovi kódexu. Bude tak zaradený do národného zoznamu signatárov v každej krajine, v ktorej pôsobí.

Postup pre asociáciu poskytovateľov EPC

 1. Asociácia poskytovateľov EPC sa môže stať signatárom Kódexu po splnení nižšie uvedených podmienok:
  1. Asociácia poskytovateľov EPC podpíše formulár uvedený v Prílohe 2 tohto dokumentu a tým potvrdí, že súhlasí s Kódexom a podporuje jeho využitie pri realizácii projektov EPC.
  2. Asociácia poskytovateľov EPC predloží podpísaný formulár príslušnému národnému administrátorovi kódexu elektronicky, v súlade s pokynmi uvedenými v tomto formulári.
 2. Asociácia poskytovateľov EPC bude zahrnutá do národného zoznamu signatárov najneskôr do 1 mesiaca po tom, čo národný administrátor kódexu obdržal riadne podpísaný formulár.
 3. Ak má asociácia poskytovateľov EPC členov pôsobiacich vo viac ako 1 krajine, má dve možnosti:
  1. Asociácia poskytovateľov EPC odošle podpísaný formulár národnému administrátorovi kódexu v každej krajine, v ktorej jej členovia pôsobia, takže bude zaradená do národného zoznamu signatárov v každej z týchto krajín.
  2. Asociácia poskytovateľov EPC odošle podpísaný formulár európskemu administrátorovi kódexu. V takom prípade bude zaradená do európskeho zoznamu signatárov Eur´´opskeho etického kódexu pre EPC najneskôr do 1 mesiaca po tom, čo správca európsky administrátor kódexu obdržal riadne podpísaný formulár.

Postup pre EPC konzultantov a ostatných signatárov

 1. EPC konzultant alebo iný signatár sa môže stať signatárom Kódexu po splnení nižšie uvedených podmienok:
 2. EPC konzultant alebo iný signatár podpíše formulár uvedený v Prílohe 3 tohto dokumentu a tým sa zaviaže k podpore EPC projektov a trhu v súlade s Európskym etickým kódexom pre EPC.
 3. EPC konzultant alebo iný signatár predloží podpísaný formulár príslušnému národnému administrátorovi kódexu elektronicky, v súlade s pokynmi uvedenými v tomto formulári.
 4. EPC konzultant alebo iný signatár bude zahrnutý do národného zoznamu signatárov najneskôr do 1 mesiaca po tom, čo národný administrátor kódexu obdržal riadne podpísaný formulár.
 5. V prípade, ak EPC konzultant alebo iný signatár pôsobí vo viac ako jednej krajine, odporúča sa, aby odoslal podpísaný formulár každému národnému administrátorovi kódexu. Bude tak zaradený do národného zoznamu signatárov v každej krajine, v ktorej pôsobí.

Odstúpenie od Etického kódexu

Poskytovateľ EPC alebo asociácia poskytovateľov EPC alebo EPC konzultant alebo iný signatár môžu odstúpiť z pozície signatára Kódexu kedykoľvek za predpokladu, že oznámia príslušnému administrátorovi kódexu svoj zámer písomne a doručia svoju žiadosť o odstránenie z príslušného zoznamu signatárov s mesačným predstihom.

Administrácia Kódexu

Kódex je spravovaný administrátormi Kódexu na národnej a európskej úrovni.

Európsky administrátor kódexu

Európsky zoznam signatárov a zoznam národných administrátorov kódexu (vrátane odkazov na príslušné národné zoznamy signatárov) je spravovaný európskym administrátorom kódexu na webovej stránke projektu Transparense http://www.transparense.eu/eu/epc-code-of-conduct/administrators.

V súčasnej dobe je európskym administrátorom kódexu koordinátor projektu Transparense – SEVEn, Stredisko pre efektívne využívanie energie.

Národný administrátor kódexu

Každá zúčastnená krajina má svojho vlastného národného administrátora kódexu, ktorý je menovaný európskym administrátorom kódexu. Národný administrátor kódexu je zodpovedný za administratívu okolo procesu podpisovania Kódexu vo svojej krajine.

Národný zoznam signatárov je spravovaný národným administrátorom kódexu a je zverejnený na webovej stránke prevádzkovanej národným administrátorom kódexu.

V súčasnej dobe je slovenským administrátorom kódexu Asociácia poskytovateľov energetických služieb.

Propagácia Kódexu

Európske a národné zoznamy signatárov budú propagované medzi klientmi cez web stránku projektu Transparense, články a tlačové správy v rámci 20 krajín EÚ zapojených v projekte.

Kontakty

Európsky zoznam signatárov a zoznam národných administrátorov kódexu sa nachádza na adrese: http://www.transparense.eu/eu/epc-code-of-conduct/administrators.

Správcom Kódexu na európskej úrovni je koordinátorka projektu Transparense:
Jana Szomolányiová, SEVEn – The Energy Efficiency Center, email: code@svn.cz

___________________________________________________

Príloha 1Príloha 2Príloha 3