Energy Performance Contracting (EPC, Energiespar-Contracting) je obchodný model, ktorý zakladá zmluva o energetickej efektívnosti (energetickej výkonnosti, o úsporách energie) , ide o garantovanú energetickú službu v zmysle zákona 321/2014 Z,z, o energetickej efektívnosti (§ 17 a nasl.).

Pri EPC sa uskutočňuje modernizácia objektov a zariadení prijímateľa služby, ktorá vedie k zníženiu nákladov na spotrebu energií a súvisiacich prevádzkových nákladov. Náklady na modernizáciu, ktorú podľa potrieb prijímateľa navrhne, naprojektuje, realizuje a prefinancuje poskytovateľ, sa splácajú z v budúcnosti dosahovaných úspor, za ktoré sa poskytovateľ služby zaručí. Poskytovateľ služby počas obdobia splácania modernizácie poskytuje energetický manažment a vyhodnocuje dosahované úspory. V prípade, že by nastal výpadok úspor, zaväzuje sa poskytovateľ uhradiť prijímateľovi služby finančnú hodnotu výpadku úspor.

EPC sa používa najmä, aj keď nie výhradne, pre modernizáciu budov a systémov verejného osvetlenia.

EPC sa používa v privátnom sektore aj vo verejnom sektore. Vo verejnom sektore je možné ujednanie, že sa modernizujú aktíva, ktoré sú iba v správe (užívaní) prijímateľa služby (vlastník je napr. štát).

Pri modernizácii budov sa EPC zmluva dotýka alebo jednotlivej budovy alebo súboru budov a to viacerých budov jedného vlastníka alebo správcu rôzne umiestnených nie vo vzájomnej bezprostrednej blízkosti, (napr. školy v meste, rozličné budovy VÚC, reťazec obchodov, kancelárií) alebo viacerých budov teritoriálne a funkcionálne súvisiacich a prepojených (napr. nemocnica, výrobný podnik). Modernizuje sa energetická infraštruktúra a stavebná obálka budov. Objektom modernizácie sú systémy vykurovania a vzduchotechniky, vnútorného a vonkajšieho osvetlenia, rozvodov energie, rekuperácie, kotly, solárne zdroje, fotovoltika, tepelné čerpadlá, kogenerácie, trigenerácie, príprava pitnej aj bazénovej vody, technológia práčovne, automatizácia energetického manažmentu a aplikácia výhodnejšieho odberového diagramu, výmena okien, oprava stavebných otvorov a striech a i.

Pri modernizácii verejného osvetlenia sa zmluva zvyčejne týka celej sústavy verejného svetlenia v meste či obci. V rámci projektu sú prioritne implementované opatrenia na zníženie spotreby energie ako napríklad výmena svietidiel (v súčasnosti najmä za LED svietidlá), inštalácia riadiacich systémov umožňujúcich znižovanie intenzity osvetlenia a výmena rozvádzačov. Ostatné opatrenia neprinášajúce úspory energie sa implementujú len v prípade, že to výška úspor a teda doba návratnosti investície umožňuje. Takmer vždy sú realizované opatrenia ako výmena výložníkov a oprava porúch. Menej často sa realizujú opatrenia ako výmena stožiarov a výmena vedení (najmä zemných)

Návratnosť projektov EPC je typicky 6 až 10 rokov, ale realizovali sa projekty s kratšou aj dlhšou dobou návratnosti. Krátkodobo návratné projekty sa uskutočňujú v prípade, keď sa podarí objaviť významnú optimalizačnú príležitosť, ktorú prijímateľ nemal možnosť financovať (alebo to nebola jeho priorita), alebo ju jednoducho neodhalil. Dlhodobo návratné projekty sú typické veľkým podielom drahých modernizačných opatrení, ktoré nemajú rýchlu finančnú návratnosť z budúcich úspor energie – napr. niektoré typy stavebných úprav budov. Tu naráža EPC model na svoj prirodzený limit, daný finančnými nákladmi / úrokovou mierou dlhodobých finančných zdrojov, ktoré sú k dispozícii. (Riešenie spočíva v kombinácii finančných zdrojov)

Princíp EPC modelu sa graficky znázorňuje takto:

EPC_schema01
Z pohľadu zákazníka model EPC v prvom priblížení funguje takto:

EPC_schema02

Keďže sme hovorili o typickej návratnosti 6 až 10 rokov, ide o „beh na dlhú trať“, a to nevyhovuje všetkým potenciálnym zákazníkom. Na druhej strane, modernizácia sa realizuje na začiatku projektu a jej kladný vplyv na stav objektov a zariadení je viditeľný a zrejmý hneď po realizácii modernizácie. Pre prijímateľa EPC služby je veľká dĺžka doby návratnosti neželateľným, ale často akceptovaným faktom, ak nemá k dispozícii pohotové finančné prostriedky na vlastné riešenie a problém je treba riešiť z hľadiska prevádzkovej udržateľnosti a/alebo z hľadiska ďalších strategických / spoločenských / politických faktorov bez zbytočného meškania.

Detailnejší pohľad na vývoj nákladov na energiu a prevádzkovanie v priebehu EPC projektu je na ďalšom obrázku. Ukazuje, že menšie úspory získava prijímateľ EPC služby bezprostredne po ukončení modernizácie. Keďže výpadok úspor je sankcionovaný pokutou platenou poskytovateľom, poskytovateľ si obvykle dáva určitú „rezervu“. Táto rezerva vo forme prebytku úspor je potom k dispozícii prijímateľovi. Často sa prijímateľ a poskytovateľ dohodnú, že prebytok úspor si rozdelia v určitom pomere. Prax ukázala, že takto motivovaná spolupráca poskytovateľa s prijímateľom na energetickom manažmentu v priebehu projektu vedie k zvýšeniu absolútnej hodnoty prebytku úspor a môže byť výhodná pre obe strany.

EPC_schema03

Rast nákladov v priebehu projektu odpovedá inflácii. Aj keď dnes sa hovorí o deflácii a kolísaní cien energií, vzhľadom na dlhodobosť projektov je klasický inflačný scenár asi najvhodnejším zobrazením. Ostatne, poskytovateľ a prijímateľ energetickej služby nemajú vplyv na infláciu ani trhovú cenu energií, a s týmito javmi sa budú musieť vyrovnať rovnako ako ostatní účastníci trhu bez ohľadu na to, či vstúpia do EPC projektu alebo nie.

Projekt EPC má typicky tieto fázy:

 1. potenciálny prijímateľ garantovanej energetickej služby uváži svoju stratégiu, priority a definuje si ciele a očakávania pre EPC projekt
 2. potenciálny prijímateľ realizuje nákup / obstarávanie EPC projektu, to zahrnuje prieskum trhu a stanovenie výberových parametrov na strane prijímateľa a podrobné posúdenie možností riešenia zo strany potenciálnych poskytovateľov, skončí to podpísaním zmluvy o EPC
 3. poskytovateľ EPC realizuje modernizáciu objektov a zariadení riadne a včas v zmysle EPC zmluvy
 4. poskytovateľ a prijímateľ prevádzkujú v zmluvne dohodnutej spolupráci modernizované systémy, vyhodnocujú úspory a prijímateľ spláca cenu EPC projektu v dohodnutých splátkach, výpadok alebo prebytok úspor sa riešia podľa zmluvnej dohody s tým, že garantované hodnoty úspor musia byť v prípade výpadku úspor vždy finančne zabezpečené poskytovateľom

Garancia úspory energie sa uvádza v technických jednotkách. Slovenskí poskytovatelia garantovanej energetickej služby prijali medzinárodný etický kódex (link na Etický kódex) a navyše sa zaviazali garantovať úspory aj v technických jednotkách a sprístupniť výsledky meraní spotreby energie a prepočty výšky dosahovaných úspor odbornej verejnosti tak, aby o korektnosti vyčíslenia neboli pochybnosti. Výpočty vychádzajú z porovnania spotreby energie pred realizáciou projektu (obvykle ročné obdobie) so spotrebou po realizácii projektu. V prípade vykurovania budov sa napríklad spotreba adjustuje na počasie – garancia udáva, koľko by sa spotrebovalo energie na vykurovanie, keby bolo počasie ako v onom ročnom období pred realizáciou projektu. Používa sa takzvaná dennostupňová metóda, široko akceptovaná v tepelnej energetike. V iných prípadoch môže byť prepočet úspor zložitejší a preto je transparentné zverejňovanie výpočtov preukázaním ich korektnosti. Prepočtom cez technické jednotky EPC zmluvný model preukazuje, že neide o špekuláciu na ceny energií alebo infláciu, ale o konzervatívny, technicky podložený prístup. Doteraz sme na slovenskom trhu sledovali, že v prípade výpadku úspor poskytovateľ vždy poskytol dohodnutú finančnú kompenzáciu.

EPC nie je metóda na riešenie všetkých problémov všetkých budov. Niektoré potenciálnym zákazníkom preferované modernizačné opatrenia jednoducho neprinášajú dostatočné úspory nákladov na energie a nedajú sa takto riešiť, lebo z hľadiska predĺženia doby návratnosti a tým aj zvýšenia finančných nákladov by ako projekt EPC stratili uskutočniteľnosť. (Riešenie je v kombinácii finančných zdrojov prijímateľa služby z cash flow generovaným zaručenými úsporami)

EPC model z hľadiska financovania je prípad (obvykle dlhodobého) úverovania modernizácie. Nie je čarovným prútikom pre financovanie. Ako komerčné financovanie privátnych subjektov má EPC pravidlá, parametre a limity financovania súkromných subjektov, ktoré prevládajú na finančnom trhu. Ako komerčné financovanie verejných subjektov ide o PPP model (Public Private Partnership). Projekty a subjekty, ktoré sa nedajú z rozličných príčin takto financovať, sa iba výnimočne môže podariť financovať cez EPC. Nedá sa rozumne predpokladať, že poskytovatelia EPC služby (komerčné subjekty) budú poskytovať financovanie, ktoré ostatní účastníci komerčného finančného trhu nie sú pripravení poskytnúť. (pozrite tiež link Škola EPC, Financovanie, názov kapitoly)

Energy Performance Contracting je dobré riešenie pre:

 • modernizáciu objektov a zariadení
 • výber ekonomicky optimálneho variantu modernizácie
 • zníženie nákladov na spotrebu energie
 • zvýšenie hodnoty majetku
 • ochranu životného prostredia
 • riadenie rizík
 • riadenie financovania modernizácie
 • zvýšenie spoľahlivosti
 • garanciu dlhodobej efektívnosti prevádzkovania

Nevýhodou je najmä zložitosť a časová náročnosť nákupu / verejného obstarávania EPC projektu, ktorá kladie veľké nároky na ľudské zdroje potenciálneho zákazníka.