Stanovy záujmového združenia právnických osôb

(ďalej len „Združenie“)

 

Článok 1

 

 • Názov Združenia je Asociácia poskytovateľov energetických služieb, v skratke APES-SK
 • Združenie je záujmovým združením právnických osôb založeným podľa ust. § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka. Združenie je právnickou osobou.
 • Sídlom Združenia je Ambrova 35, 831 01 Bratislava 37.

Článok 2

Predmet činnosti Združenia

 

2.1. Cieľom činnosti Združenia je:

 1. podpora využívania Energy Performance Contracting-u v Slovenskej republike v záujme posilnenia racionálneho využívania obmedzených energetických zdrojov.
 2. zastupovanie a obhajoba oprávnených spoločných záujmov poskytovateľov energetických služieb na slovenskom a európskom trhu – Energy Performance Contracting-u na slovenskom trhu,
 3. spracovanie stanovísk a návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov, aktívna účasť na vytváraní právneho prostredia podporujúceho realizáciu energeticky úsporných projektov,
 4. príprava a presadzovanie štandardov poskytovania a využívania Energy Performance Contracting-u,
 5. dbať o vytváranie zdravej a spravodlivej trhovej súťaže medzi poskytovateľmi energetických služieb (EPC) na slovenskom trhu
 6. propagácia využívania Energy Performance Contracting-u vo verejnom a súkromnom sektore,
 7. podpora podnikania v oblasti Energy Performance Contracting-u, vrátane poskytovania odporúčaní v súvisiacich oblastiach – energetického poradenstva, doplňujúceho financovania EPC projektov, verejnom obstarávaní, a pod.,
 8. osvetová a vzdelávacia činnosť v oblasti úspor energie.

2.2. Združenie vykonáva svoju činnosť s prihliadnutím na záujmy svojich jednotlivých členov.

Článok 3

Členstvo v Združení

 

3.1. Zakladajúcimi členmi Združenia sú

 • AB Facility s. r. o.
 • Amper Savings, a.s.
 • COFELY a.s.
 • Dalkia a.s.
 • e-Dome, s.r.o.
 • Energetické centrum Bratislava o.z.
 • ENERGY SYSTEMS GROUP s.r.o.
 • Enviros, s.r.o.
 • Green Technologies Slovakia s. r. o.
 • KOOR, s.r.o.
 • perspettiva s.r.o.
 • SE Predaj, s.r.o.
 • Siemens s.r.o.
 • Tatra Tender s.r.o.

ktorí súhlasia s predmetom činnosti Združenia.

3.2. Členmi Združenia sa môžu stať právnické osoby, ktoré súhlasia s cieľmi a stanovami Združenia. Združenie rozlišuje nasledovné kategórie členov:

– riadny člen, a

– pridružený člen (člen bez povinnosti uhradiť členský príspevok a s obmedzenými právami).

3.3. O prijatí za člena alebo pridruženého člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky o členstvo v Združení Správna rada Združenia. Súčasťou prihlášky o členstvo je vyhlásenie o tom, že záujemca o prijatie za člena súhlasí s cieľmi a stanovami Združenia.

3.4. Členstvo vzniká dňom zápisu do zoznamu členov Združenia, ktorý vedie Správna rada.

3.5. Výška ročného členského príspevku sa odvíja od počtu zamestnancov riadneho člena. Počet zamestnancov potvrdzuje riadny člen Združenia čestným prehlásením. Výšku ročného členského príspevku stanovuje každoročne Valné zhromaždenie Združenia.

3.6. V prípadoch vzniku riadneho členstva v priebehu kalendárneho roka sa ročný členský príspevok za kalendárny rok, v ktorom členstvo vzniklo, stanoví v pomernej časti ročného členského príspevku podľa bodu 3.5., a to v závislosti od počtu mesiacov (aj začatých) zostávajúcich do uplynutia kalendárneho roka, v ktorom riadne členstvo vzniklo.

3.7. Ročný členský príspevok sa platí na účet Združenia a je splatný jednorazovo vždy ku dňu 31. 1. príslušného kalendárneho roka. V prípade zmeny výšky členského príspevku v priebehu roku je rozdiel medzi už zaplateným príspevkom a novo určeným príspevkom splatný do 30 dní od určenia nového príspevku. V prípadoch vzniku riadneho členstva v priebehu kalendárneho roka je ročný členský príspevok splatný do 30 dní od vzniku členstva.

3.8. Ak je riadny člen v omeškaní so zaplatením ročného členského príspevku alebo jeho časti viac než 90 dní, nemôže vykonávať práva riadneho člena Združenia podľa týchto stanov. V prípade omeškania riadneho člena so zaplatením ročného členského príspevku alebo jeho časti o viac než 90 dní môže Správna rada tiež rozhodnúť o vylúčení riadneho člena zo Združenia.

3.9. Členstvo v Združení zaniká:

 1. dobrovoľným vystúpením zo Združenia; člen svoje rozhodnutie o vystúpení oznamuje Správnej rade; členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení Správnej rade,
 2. zánikom člena ako právnickej osoby bez právneho nástupcu alebo vyhlásením konkurzu na člena alebo povolením reštrukturalizácie u člena alebo vstupom člena do likvidácie,
 3. vylúčením za nezaplatenie ročného členského príspevku alebo za iné závažné porušenie stanov alebo vnútorných predpisov Združenia vydaných v súlade s týmito stanovami alebo za poškodzovanie záujmov Združenia; o vylúčení člena rozhoduje Správna rada. Člen má právo podať Správnej rade odvolanie proti rozhodnutiu o vylúčení.
 4. zánikom Združenia.

3.10. Pri zániku členstva v Združení je člen povinný vyrovnať všetky svoje záväzky voči Združeniu. Pri zániku riadneho členstva sa zaplatené členské nevracia. Osoba, ktorej členstvo v Združení zaniká inak ako v dôsledku zániku Združenia bez právneho nástupcu, nemá nárok na žiadny podiel na majetku Združenia.

Článok 4

Práva a povinnosti členov Združenia

 

4.1. Riadny člen Združenia má právo:

 1. zúčastniť sa zasadnutia Valného zhromaždenia,
 2. navrhovať program Valného zhromaždenia,
 3. navrhovať kandidátov do orgánov a volených funkcií Združenia,
 4. voliť a byť volený do orgánov Združenia,
 5. požadovať vysvetlenia od všetkých orgánov Združenia týkajúcich sa ich činnosti;
 6. podávať pripomienky k činnosti orgánov Združenia a k práci jednotlivých členov jeho orgánov;
 7. podieľať sa na činnosti Združenia a zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných pre členov Združenia;
 8. zúčastňovať sa zasadnutí pracovných skupín Združenia.

4.2. Pridružený člen Združenia má právo:

 1. podieľať sa na činnosti Združenia a zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných pre členov Združenia;
 2. zúčastňovať sa zasadnutí pracovných skupín Združenia,
 3. podávať podnety k činnosti Združenia.

4.3. Každý člen je povinný:

 1. dodržiavať stanovy Združenia ako aj všetky vnútorné predpisy Združenia vydané v súlade s nimi; pred vznikom členstva v Združení sa každý záujemca o členstvo oboznámi s týmito stanovami a všetkými vnútornými predpismi Združenia, ktoré sa ho týkajú;
 2. vedome neohrozovať záujmy Združenia;
 3. aktívne napomáhať pri plnení cieľov a rozvíjaní činnosti Združenia;
 4. oznamovať Združeniu všetky zmeny svojich základných údajov potrebných pre evidenciu členov (t.j. názov a sídlo, e-mailová adresa) a platenie členských príspevkov.

4.4. Každý člen je povinný po dobu trvania členstva v Združení konať tak, aby nepoškodili dobré meno a povesť Združenia a tak, aby sa svojim správaním alebo činnosťou nespreneverili poslaniu a cieľom, ku ktorým sa svojím členstvom prihlásili a k naplneniu ktorých má napomáhať.

4.5. S cieľom podporovať rasť transparentného a dôveryhodného trhu s energetickými službami, členovia sa zaväzujú k nulovej tolerancii korupcie a podplácania

4.6. Práva a povinnosti člena Združenia vykonáva štatutárny orgán člena alebo ním poverený zástupca.

Článok 5

Orgány Združenia

 

5.1. Orgánmi Združenia sú:

 1. Valné zhromaždenie
 2. Správna rada
 3. Výkonný riaditeľ
 4. Kontrolór

5.2. Združenie podľa potreby vytvára svoje pracovné komisie a pracovné skupiny. O ich zložení, cieľoch a úlohách rozhoduje Správna rada Združenia.

Článok 6

Valné zhromaždenie

 

6.1. Valné zhromaždenie členov Združenia je jeho najvyšším orgánom a je utvorené zo všetkých riadnych členov Združenia.

6.2. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním. Do výlučnej pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí:

 1. schvaľovanie zmien a doplnkov stanov,
 2. schvaľovanie rokovacieho poriadku Valného zhromaždenia,
 3. voľba a odvolanie členov Správnej rady, ak tieto stanovy neustanovujú inak,
 4. voľba a odvolanie Kontrolóra,
 5. schvaľovanie rozhodcovského poriadku,
 6. schvaľovanie riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky,
 7. rozhodovanie o dobrovoľnom rozpustení Združenia alebo o jeho zlúčení s iným združením,
 8. schvaľovanie výšky členského príspevku, návrhu rozpočtu Združenia a plánu činnosti Združenia predkladaných Správnou radou,
 9. schvaľovanie správy o činnosti Správnej rady, správy o činnosti Združenia a o stave jeho majetku,
 10. rozhodovanie o iných otázkach, ktoré Valnému zhromaždeniu zverujú tieto Stanovy a o otázkach, ktoré patria do pôsobnosti iných orgánov Združenia, ak si to Valné zhromaždenie vyhradí.

6.2. Riadni členovia vykonávajú svoje hlasovacie právo na Valnom zhromaždení. Valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť aj členovia Správnej rady. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o účasti ďalších tretích osôb na jeho zasadnutí.

6.3. Každý riadny člen má jeden hlas.

6.4. Valné zhromaždenie zvoláva Správna rada. Správna rada je povinná zvolať Valné zhromaždenie najmenej raz za kalendárny rok. Na základe písomnej žiadosti nadpolovičnej väčšiny riadnych členov je Správna rada povinná zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie. Mimoriadne Valné zhromaždenie sa musí uskutočniť najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti Správnej rade.

6.5. Správna rada zvolá Valné zhromaždenie písomne, doručením písomnej pozvánky každému riadnemu členovi. Za dodržanie písomnej formy a povinnosti doručenia sa považuje aj zaslanie pozvánky na e-mailovú adresu poskytnutú riadnym členom. Pozvánka musí obsahovať oznámenie, že sa zvoláva Valné zhromaždenie, údaj o mieste, dátume a hodine konania a program rokovania Valného zhromaždenia. Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia musí byť doručené riadnemu členovi najmenej 7 dní pred jeho konaním.

6.6. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní aspoň nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných riadnych členov, ak tieto stanovy neustanovujú inak. Rozhodnutie o zmene stanov a zrušení Združenia je prijaté, ak zaň hlasujú aspoň dve tretiny všetkých riadnych členov Združenia. Rozhodnutie o zmene výšky členského príspevku je prijaté ak zaň hlasujú aspoň dve tretiny všetkých riadnych členov Združenia.

6.7. Program Valného zhromaždenia určuje Správna rada. Program uvedený v pozvánke sa môže zmeniť alebo doplniť aj priamo na zasadnutí Valného zhromaždenia. ak súhlasia aspoň dve tretiny prítomných riadnych členov Združenia. Návrh na zmenu alebo doplnenie programu môže podať ktorýkoľvek riadny člen.

6.8. Riadni členovia prítomní na Valnom zhromaždení sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje identifikačné údaje o riadnom členovi.

6.9. Ak Valné zhromaždenie nie je uznášaniachopné, Správna rada zvolá náhradné Valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 21 dní od termínu, kedy sa malo konať pôvodne zvolané Valné zhromaždenie. Náhradné Valné zhromaždenie sa zvoláva v súlade s ustanoveniami čl. 6.4 týchto stanov a s nezmeneným programom a je schopné sa uznášať bez ohľadu na počet prítomných riadnych členov. Ustanovenia prvej vety čl. 6.6 týchto stanov sa na náhradné Valné zhromaždenie nepoužijú.

Článok 7

Rokovanie Valného zhromaždenia

7.1. Rokovanie Valného zhromaždenia otvorí a vedie predseda alebo iný člen Správnej rady poverený Správnou radou (ďalej len „Predsedajúci“). Valné zhromaždenie zvolí zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov.

7.2. Hlasovanie riadi Predsedajúci. Hlasuje sa verejne. Po ukončení hlasovania predsedajúci vyhlási výsledok hlasovania. O otázkach procedurálnej povahy je možné hlasovať aklamáciou, ak súhlasia všetci prítomní riadni členovia.

7.3. O každom zasadnutí Valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predsedajúci, zapisovateľ a overovatelia.

7.4. Zápisnica o zasadnutí Valného zhromaždenia obsahuje:

 1. názov a sídlo Združenia,
 2. miesto a čas konania Valného zhromaždenia,
 3. meno predsedajúceho, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov,
 4. jednotlivé body programu Valného zhromaždenia,
 5. rozhodnutia Valného zhromaždenia s uvedeným výsledkom hlasovania a volieb (vrátane uvedenia orgánu a identifikačných údajov o zvolených členoch)
 6. údaj o uskutočnených voľbách predsedu Správnej rady a identifikačné údaje o osobe zvolenej do tejto funkcie

Článok 8

Správna rada

 

8.1. Správna rada je výkonným orgánom Združenia, ktorá je za svoju činnosť zodpovedná Valnému zhromaždeniu Združenia. Riadi činnosť Združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia.

8.2. Správna rada riadi činnosť Združenia a rozhoduje o všetkých záležitostiach Združenia, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Združenia. Správna rada je povinná riadiť sa rozhodnutiami schválenými Valným zhromaždením, pokiaľ sú v súlade s právnymi predpismi a týmito stanovami a je povinná ich riadne a včas vykonávať a zabezpečovať. Správna rada okrem toho najmä:

 1. zvoláva Valné zhromaždenie, navrhuje jeho program a pripravuje materiály predkladané na jeho rokovanie, vrátane plánu činnosti Združenia, podáva Valnému zhromaždeniu informácie o svojej činnosti a činnosti Združenia,
 2. rozhoduje o vylúčení člena podľa článku 3. bod 3.9. písm. c) Stanov,
 3. pripravuje návrh rozpočtu Združenia a schvaľuje pravidlá hospodárenia Združenia,
 4. schvaľuje svoj rokovací poriadok a volebný poriadok,
 5. schvaľuje organizačné predpisy, smernice, poriadky a iné interné akty Združenia,
 6. vykonáva všetky ostatné činnosti a rozhoduje o všetkých ostatných záležitostiach, pokiaľ nie sú týmito stanovami vyhradené inému orgánu Združenia,
 7. zodpovedá za hospodárenie s prostriedkami Združenia.

8.3. Správna rada predkladá Valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku. Správna rada je povinná predložiť Valnému zhromaždeniu správu o činnosti Združenia a o stave jeho majetku.

8.4. Správna rada má sedem členov. Členom Správnej rady môže byť len poverený zástupca riadneho člena Združenia. Každý riadny člen Združenia môže mať v Správnej rade najviac jedného zástupcu/člena. Členovia Správnej rady sa bez nároku na odmenu podľa potrieb priamo podieľajú na riadiacej, výkonnej a ďalšej činnosti zabezpečujúcej funkčnosť a napĺňanie poslania Združenia. Členov Správnej rady volí a odvoláva Valné zhromaždenie, s výnimkou prvých členov, ktorí budú určení v zakladateľskej zmluve. Členstvo v Správnej rade je menovité a viaže sa na osobu, ktorá je zvolená.

8.5. Funkčné obdobie členov Správnej rady sú 2 roky, končí však až voľbou nových členov Správnej rady. Opätovná voľba je možná. Doplňujúce voľby Správnej rady sa uskutočnia len v prípade, ak počet členov Správnej rady klesne najmenej o polovicu všetkých zvolených členov z dôvodu, že niektorí členovia Správnej rady zomrú, vzdajú sa svojej funkcie, sú odvolaní alebo inak zanikne ich funkcia. Doplňujúce voľby členov Správnej rady musí Valné zhromaždenie uskutočniť do troch mesiacov odo dňa, kedy klesol počet členov Správnej rady najmenej o polovicu všetkých zvolených členov. Doplňujúce voľby členov Správnej rady je možno realizovať hlasovaním per rollam. Funčné obdobie členov Správnej rady zvolených v doplňujúcich voľbách konči zároveň s funčným obdobím členov Správnej rady zvolených v ostatných riadnych voľbách.

8.6. Na čele Správnej rady je predseda, ktorý je štatutárnym orgánom Združenia. Funkčným obdobím predsedu Správnej rady sú 2 roky, končí však až voľbou nového predsedu. Predsedu volia členovia Správnej rady spomedzi všetkých členov Správnej rady väčšinou hlasov po voľbe, alebo doplňujúcej voľbe členov Správnej rady. V prípade neprítomnosti predsedu ho zastupuje v plnom rozsahu jeho práv a povinností ktorýkoľvek člen Správnej rady Združenia.

8.7. Zasadnutie Správnej rady zvoláva a vedie predseda. Správna rada sa zvoláva podľa potreby, najmenej však raz za mesiac. Zvolanie Správnej rady sa vykonáva písomnou pozvánkou odoslanou najmenej 5 dní vopred, v ktorej musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Na zasadnutia Správnej rady sú pozývaní a majú právo sa zúčastniť (bez práva hlasovať) aj Výkonný riaditeľ a Kontrolór Združenia. Za dodržanie písomnej formy a povinnosti doručenia sa považuje aj zaslanie pozvánky na e-mailovú adresu, ktorú je člen Správnej rady povinný poskytnúť bezprostredne po svojom vymenovaní. Správna rada môže byť so súhlasom všetkých jej členov zvolaná aj inak než písomne a bez dodržania päťdňovej lehoty.

8.8. Správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhodnutie Správnej rady je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica prítomných členov. Člen Správnej rady sa zúčastňuje na rokovaní Správnej rady osobne a nemôže sa dať zastúpiť treťou osobou.

8.9. Rozhodnutie Správnej rady môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným vyhlásením všetkých členov Správnej rady, že so zamýšľaným opatrením súhlasia. Za písomnú formu sa považujú pre tento účel aj telegrafické, e-mailové a telefaxové prejavy po ich telefonickom overení.

8.10. Člen Správnej rady môže z funkcie člena Správnej rady odstúpiť. Člen Správnej rady, ktorý mieni odstúpiť z funkcie, musí písomné oznámenie o odstúpení z funkcie doručiť Správnej rade. Výkon tejto funkcie sa končí dňom uvedeným v oznámení o odstúpení z funkcie, najskôr však dňom, kedy bolo oznámenie o odstúpení z funkcie doručené Správnej rade.

8.11. Z rokovania Správnej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadne skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania presného znenia všetkých rozhodnutí a ktorú musí dostať každý člen Správnej rady. Do zápisnice musia byť zapísané aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov Správnej rady v čase predchádzajúcom rokovaniu Správnej rady. Zápisnicu podpisuje predseda, v prípade jeho neprítomnosti iný člen Správnej rady a zapisovateľ. Každý člen Správnej rady má právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť, ak o to požiada.

8.12. Správna rada Združenia môže na zabezpečenie svojej činnosti ustanovovať výkonného riaditeľa (prvý výkonný riaditeľ môže byť určený v zakladateľskej zmluve). Tento nie je členom Správnej rady. Medzi hlavné povinnosti výkonného riaditeľa predovšetkým patrí:

 1. dohľad a kontrola záležitostí Združenia a aktivít jeho zamestnancov,
 2. dosahovanie cieľov ročného plánu,
 3. reprezentácia Združenia navonok,
 4. poradenstvo Správnej rade.

Článok 9

Konanie a komunikácia v mene Združenia

 

9.1. V mene Združenia sú oprávnení konať:

 1. výkonný riaditeľ Združenia spoločne s aspoň jedným členom Správnej rady, alebo
 2. minimálne dvaja členovia Správnej rady spoločne.

9.2. V mene Združenia sú oprávnení komunikovať:

 1. predseda Správnej rady na základe poverenia Správnej rady,
 2. výkonný riaditeľ Združenia na základe poverenia predsedu Správnej rady, alebo
 3. ktorýkoľvek člen Združenia na základe poverenia predsedu Správnej rady.

Článok 10

Kontrolór

 

10.1. Kontrolór je kontrolným orgánom Združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu Združenia.

10.2. Funkcia Kontrolóra je nezlučiteľná s členstvom v Správnej rade Združenia.

10.3. Kontrolóra volí a odvoláva Valné zhromaždenie spomedzi riadnych členov Združenia, s výnimkou prvého Kontrolóra, ktorý bude určený v zakladateľskej zmluve.

10.4. Funkčné obdobie Kontrolóra sú 2 roky, končí však až voľbou nového Kontrolóra.

10.5. Kontrolór najmä:

 1. kontroluje hospodárenie Združenia
 2. upozorňuje Správnu radu na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie
 3. kontroluje dodržiavanie stanov Združenia

Článok 11

Majetkové pomery a hospodárenie Združenia

 

11.1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Hospodárenie uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá Správna rada Združenia.

11.2. Zdrojmi majetku sú:

 1. členské príspevky
 2. dary
 3. výnosy z majetku

11.3. Všetky finančné prostriedky vložené a poskytnuté v prospech Združenia, ako aj hnuteľné a nehnuteľné veci sú majetkom Združenia.

11.4. Združenia zodpovedá za nesplnenie svojich povinnosti celým svojim majetkom.

11.5. Finančné prostriedky Združenia možno použiť výlučne na realizáciu predmetu činnosti Združenia. Združenia zostavuje jednoduchý ročný rozpočet, vedie účtovníctvo o príjmoch a výdavkoch a uskutočňuje ročnú závierku o výsledkoch hospodárenia.

11.6. Združenie je oprávnené vykonávať aj podnikateľskú činnosť, avšak len ako doplnkovú činnosť a v rozsahu predmetu svojej činnosti a na základe oprávnenia na výkon tejto činnosti. Zisk z podnikateľskej činnosti musí byť po zdanení v celom rozsahu použitý na na rozvoj hlavného účelu, na ktorý bolo Združenie založené. Zisk z podnikateľskej činnosti Združenia nesmie byť použitý v prospech členov Združenia, členov jeho orgánov ani jeho zamestnancov.

Článok 12

Zrušenie a zánik Združenia

 

12.1. Združenie sa zrušuje dobrovoľným rozpustením, zlúčením s inými organizáciami alebo právoplatným rozhodnutím súdu o jeho zrušení.

12.2. Pri zrušení Združenia je nutné vykonať likvidáciu, ak majetok Združenia neprechádza na právneho nástupcu. Likvidáciu vykoná likvidátor menovaný Správnou radou. Prípadný likvidačný zostatok bude rozdelený medzi riadnych členov Združenia, ktorí sú riadnymi členmi v čase skončenia likvidácie, a to v pomere podľa zaplatených členských poplatkov daným riadnym členom počas celého trvania Združenia k celkovo zaplateným členským poplatkom riadnych členov združenia medzi ktorých má byť likvidačný zostatok delený.

12.3. Združenia zaniká výmazom z registra združení vedeného registrovým úradom.

Článok 13

Záverečné ustanovenia

 

13.1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie združenia a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o založení záujmového združenia právnických osôb.

13.2. Zmeny a doplnky týchto stanov je možné prijať písomne po schválení uznesením Valného zhromaždenia Združenia. Zmenu a doplnenie stanov môže navrhnúť každý riadny člen Združenia zaslaním písomného podnetu predsedovi Správnej rady, ktorý návrh rozošle riadnym členom Združenia minimálne 30 dní pred konaním Valného zhromaždenia.

V Bratislave, dňa 7.4.2014