PRÍPRAVA PROJEKTOV EPC

 

EPC rieši typicky tematiku modernizácie verejného osvetlenia alebo tematiku modernizácie budov z hľadiska ich energetickej efektívnosti. Postupy prípravy sú v zásade identické, s cieľom vyhnúť sa prílišnej všeobecnosti a z toho plynúcej menšej zrozumiteľnosti argumentácie som zvolil príklad postupu pre modernizáciu budovy alebo skupiny budov (skupina budov ako campus, čiže viacej budov na jednom mieste, napr. nemocnica, priemyselný podnik alebo viacej podobných budov na rôznych miestach – bundle, napr. školy v územnej jednotke, prevádzky reťazca obchodov). Sústredím sa na postup potenciálneho zákazníka (prijímateľa služby, objednávateľa, obstarávateľa).

 

Stratégia potenciálneho zákazníka

Vychádza z cieľov, priorít a zdrojov. Ak je potenciálny zákazník presvedčený, že má dostatok kvalifikovaných ľudských zdrojov, finančných zdrojov a riešenie problému energetickej efektívností budov patrí k jeho prioritám, nech postupuje klasicky, štandardne – štúdia uskutočniteľnosti, projektové práce, realizácia, vyhodnotenie projektu. Nebude existovať garancia za úspory, ale riziko u prioritných projektov vždy nesie investor.

Iný potenciálny zákazník chce uvážiť možnosť využiť niektorú z výhod EPC, a to že v porovnaní s klasickým postupom automaticky zahrnuje v konkurenčnom prostredí veľkú optimalizačnú prácu pri tvorbe riešenia, poskytuje inovatívne riešenie financovania a zároveň formou dodávateľskej garancie zaručuje dosiahnutie výsledku v technických aj ekonomických jednotkách. Ako teda začať s posúdením možnosti aplikácie prístupu EPC na danú budovu / súbor budov pre konkrétneho potenciálneho zákazníka?

 

Prvý krok: Peniaze sú až na prvom mieste

Komerčné finančné prostriedky pre projekty EPC sú dostupné za podmienok prevládajúcich na slovenskom finančnom trhu. EPC nie čarovný prútik financovania. Poskytovateľmi EPC sú technologické firmy, ktoré zvyčajne nepodnikajú v takej oblasti financovania, ktorú by finančný trh považoval z hľadiska rizík za neprijateľnú. Ak potenciálny zákazník z verejného sektoru napríklad narazí na zákonný limit výšky akceptovaných úverov, špatný rating alebo všeobecnú nechuť financovať bez ďalšieho dlhodobé záväzky v sektore (zdravotníctvo), hľadá sa riešenie veľmi ťažko. Záväzky z EPC projektov vo verejnom sektore sa považujú za súčasť verejného dlhu (dikcia Eurostatu). Špecifické riešenia (dlhodobý prenájom, založenie majetku, garancia tretej strany) sú často zo zákonných aj praktických príčin nerealizovateľné. Z podstaty kreatívneho financovania plynie, že sa vždy hľadajú možnosti riešenia, ich nachádzanie je mimo rozsah tohto príspevku. V privátnom sektore potom platí, že podnik alebo má alebo nemá prístup k istej výške úveru. Bohužiaľ, pre slovenské finančné domy fakt, že úver sa spláca z garantovaných úspor, sa nepovažuje za dôležitý diferenciátor pri schvaľovaní úverov. Teda: poskytovateľ EPC pre potenciálneho zákazníka zriedkakedy môže urobiť viacej ako komerčný finančný trh.

Nekomerčné financovanie je najmä z fondov Európskej únie. Keďže ide v súvislostiach o otázku zníženia emisií CO2, zníženia energetickej náročnosti národného hospodárstva a zvýšenia energetickej bezpečnosti, chystajú sa a čoskoro sa stanú reálnymi v rámci programovacieho obdobia 2014 – 2020 nové programy podpory modernizácie budov so zameraním na energetickú efektívnosť, vo verejnom sektore s intenzitou pomoci 95% oprávnených nákladov. Vo všeobecnosti, z pohľadu potenciálneho prijímateľa dotácie je racionálne pokúsiť sa získať dotáciu na základe hocijakého titulu. Čisto komerčné programy – aj v prípade efektívnejšieho využitia finančných prostriedkov vďaka optimalizačnému úsiliu, ktoré je vlastné modelu EPC – môžu iba zriedkakedy konkurovať „peniazom zadarmo“. Pretože čerpanie dotácií EU sa stretáva so známymi problémami, je asi rozumné alternatívny EPC prístup najmenej uvážiť ako ďalšiu z možností. Niekedy však riešenie problému zákazníka podmienkam dotácie jednoducho nebude vyhovovať, a bude potrebné rozhodnúť sa pre riešenie bez dotácie.

Ak potenciálny zákazník príde k záveru, že sa financovanie nejaví ako bariéra projektu EPC, môže postúpiť ďalej. (Samozrejme, v predchádzajúcom kroku môže potenciálny zákazník prísť k záveru, že má dostatok finančných prostriedkov a zvolí EPC projekt iba pre jeho schopnosť nájsť optimálne technické riešenie a poskytnúť garanciu za úspory, ale takýto prípad sa ešte na Slovensku, pokiaľ som informovaný, nestal).

 

Druhý krok: Fakty

Je nevyhnutné získať primerane podrobné údaje o stave budov a ich prevádzkovaní (podrobné údaje vzhľadom na problém spotreby energií a stavu energetického systému – ich primeranosť sa hodnotí použitím obecného technického úsudku) . Ďalej je nevyhnutné mať merné spotreby tepla, TUV, el. energie na chladenie a osvetlenie, pitnú resp. úžitkovú vodu, ostatné prevádzkové náklady súvisiace s energetickým systémom budov najmenej rok, lepšie tri roky dozadu. Faktúry sú zvyčajne snadno dostupné, horšie to býva s technickou dokumentáciou starších budov, ale znalosť veľkosti vykurovanej plochy je základ. Keď všetko zlyhá, jestvujú celkom lacné laserové merače vzdialeností, a potenciálny zákazník si môže si svoje budovy pomerať sám. Doporučujem formalizovať zozbierané údaje do formy dokumentu a prerokovať zistenia s relevantnými pracovníkmi vnútri organizácie potenciálneho zákazníka. Dôraz je potrebné klásť na popis režimu využívania a spôsobu prevádzkovania budov. Túto prácu nikto nemá rád, skúsenosti ukazujú, že pre úspešnosť a efektívnosť ďalšieho postupu je táto práca kľúčová (čím viacej budov v súbore, tým je to dôležitejšie).

 

Tretí krok: Úvodný nástrel rozsahu prác a úvodný prieskum trhu

V tomto kroku potenciálny zákazník najskôr uváži prvú predstavu o rozsahu prác a kvalifikáciu vlastných ľudských zdrojov, prípadne dostupnosť relevantných dokumentov. (je k dispozícii energetický audit? vieme porovnať spotrebu energie s podobnou alebo už modernizovanou budovou?) V prípade jednoduchej budovy často postačí „sedliacky rozum“ základných technických, ekonomických a manažérskych kompetencií a elementárny rozhľad vo svete najfrekventovanejších riešení. V prípade súboru zložitejších budov je potrebné spracovať prvý nástrel variantov opatrení s pracovníkmi vlastnej organizácie alebo s (nepríliš drahou a rozsiahlou) externou konzultáciou (opäť možnosť využiť energetický audit). Opatrenia je potrebné rýchlym prieskumom trhu oceniť. Keďže v tejto fáze neexistuje projekt technického riešenia – a často ani dokumentácia skutkového stavu – je toto ocenenie nepresné, rizikové a často aj vôbec ťažko získateľné. So stanovením úspor v tejto fáze je to ešte zložitejšie. Dodávatelia uvažovaných opatrení budú indikovať, aké úspory sa realizáciou ich opatrení dosiahnu – obvykle veľmi optimistické odhady. Tieto je nutné sa pokúsiť upresniť pomocou iných konzultácií a čerpaním z rôznych dostupných informačných zdrojov do tej miery, ako je to len možné. Tieto údaje poskytnú potenciálnemu zákazníkovi v prvom priblížení náklady na projekt a jednoduchú návratnosť z úspor. Varujem, že takto získaný rozsah opatrení / náklady / návratnosť môžu byť ďaleko od skutočnosti. Potenciálny zákazník EPC získa ale obraz o situácii a celý rad údajov a poznatkov, ktoré mu vlastne umožnia urobiť rozhodnutie o ďalšom postupe a v prípade pokračovania klásť inteligentné informované otázky všetkým ďalším účastníkom procesu, čím prirodzene zlepšuje svoju rokovaciu pozíciu. Postup prípravy projektu EPC stojí čas a úsilie a je nutne iteratívny: v každom štádiu je rozumné manažérsky hodnotiť, aké kontúry bude pravdepodobne projekt EPC mať a či je vhodné pokračovať. EPC prístup nie je vhodný na riešenie všetkých problémov všetkých budov a v rade prípadov nemusí viesť k cieľu – modernizácia konkrétnej budovy / súboru budov sa jednoducho nedá pri žiadnom reálnom riešení prefinancovať z budúcich úspor s rozumnou návratnosťou.

 

Štvrtý krok: S poradcom alebo sám? Formulácia zadania nákupu / obstarávania

(APES zastupuje aj poskytovateľov EPC aj poradcov v tomto odbore a nemá motiváciu preferovať žiadny z diskutovaných prístupov)

Existuje myšlienkový smer, ktorý hovorí, že už po kroku 2 si treba najať odborného poradcu. Zdôvodnenie je, že aj tak sa v kroku 3, ktorý robí potenciálny zákazník sám, nedá s určitosťou stanoviť, či riešenie cez EPC projekt bude realizovateľné alebo nie. Preto celý problém treba zadať profesionálnemu poradcovi, aby kvalifikovane odpovedal na zásadnú otázku, či riešenie formou EPC projektu je životaschopné a za akých podmienok. Protiargument je, že je často neľahké a rizikové vybrať správneho poradcu a nechať na ňom všetku zodpovednosť, že zoznámenie sa s realitou trhu v rámci kroku 3 umožní potenciálnemu zákazníkovi skutočne riadiť proces a nie sa pasívne spoľahnúť na výsledky poradcu.

Iný myšlienkový smer spochybňuje potrebu práce s poradcom. Je to u organizácií, ktoré majú (alebo vychádzajú z predpokladu, že majú) profesionálny tím na problémy energetiky aj nákupu / verejného obstarávania. Takéto organizácie ale najčastejšie koncipujú, projektujú, organizujú financovanie, nakupujú po jednotlivých subdodávkach a realizujú opatrenia bez potreby poskytovateľa EPC. Nemajú tak garanciu úspor a veľmi často ani dosiahnuté úspory korektne nevyhodnocujú.

V tomto štvrtom kroku poradca typicky preverí dokument z kroku 2 a doplní ho vlastnými poznatkami, prediskutuje s potenciálnym zákazníkom jeho priority a obmedzenia, urobí inšpekciu budov a zariadení a zreviduje všetko od (prípadného) energetického auditu po návrh možných opatrení a doplní ich o vlastný návrh a výpočet úspor jednotlivých variantov a vlastný prieskum nákladov. Pretože má špecifické porovnania z iných projektov a znalosť dodávateľov, vie rýchlejšie a spoľahlivejšie spresniť predstavu o rozsahu, nákladoch a návratnosti projektu a predložiť ich potenciálnemu zákazníkovi EPC na schválenie. Najdôležitejšie je, že formulácia rozsahu a podmienok nákupu / obstarávania umožní s vysokou istotou dosiahnuť zadaný cieľ pri maximálnom využití konkurencie na trhu.

Formulácia podmienok nákupu / obstarávania tímom potenciálneho zákazníka EPC nemusí byť horšia ako od poradcu. Presnosť očakávaní ponúkaných riešení a nákladov bude pravdepodobne nižšia, ale výsledok súťaže aj v tom prípade môže byť taký istý. Sledoval som, že v niektorých prípadoch verejnej súťaže na EPC pripravenej tímom potenciálneho zákazníka neprišla ani jedna ponuka. To sa s poradcom nestáva.

Na záver ku kroku 4 viem iba konštatovať obecne, že „diabol je v detailoch“ a kvalita formulácie zadania súťaže je kľúčová. Čím väčší a zložitejší je problém, tým oprávnenejšie sa javí použitie poradcu. Pri členitosti problematiky neviem poskytnúť presnejší návod, „kedy ešte nie a kedy už áno“ sa oplatí použiť (to je zaplatiť) poradcu. Ostatne usudzujem, že použitie poradcov v jednotlivých organizáciách potenciálnych zákazníkov EPC závisí od veľkosti, kultúry a štýlu riadenia jednotlivých organizácií viacej ako od konkrétneho prípadu projektu EPC.

 

Piaty krok: Realizácia nákupu / obstarávania

V súkromnom sektore je potrebné nakúpiť EPC v súlade so zásadami nákupu, platnými v organizácii potenciálneho zákazníka, nech už sú postupy značne formalizované alebo iba minimálne formalizované. Vo verejnom sektore sa treba pridržať postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní. V privátnom sektore sa bez obmedzení tohto zákona dajú často usporiť náklady a čas, ale ak je cieľ taký istý, to je optimálny nákup, potom nie sú podstatné rozdiely. Pre nákup / obstarávanie doporučujem použiť zmluvné podmienky pre garantované energetické služby podľa Zák. 321/2014 Z.z. §18.

APES nemá ambíciu ani nie je oprávnený poskytovať meritórne vyjadrenia vo veci obstarávania projektov EPC podľa Zák. 343/2015 Z.z. Ostatne každý obstarávateľ vie, že postupuje na vlastné riziko. APES oceňuje profesionálne schopnosti tých organizácií, ktoré EPC projekty v minulosti úspešne obstarali. Transparentnosť dokumentácie verejného obstarávania je na Slovensku značná, každý sa môže inšpirovať úspešnými prípadmi z minulosti. Vývoj zákona o verejnom obstarávaní nepredstavuje vzhľadom na EPC dramatickú diskontinuitu, profesionáli sa môžu určite inšpirovať aj staršími prípadmi úspešných projektov. Uvádzam iba dve EPC špecifické poznámky:

  1. Obstarávateľ obstaráva úspory! Hlavný parameter EPC súťaže musí byť, že kto garantuje najviacej EUR úspor za 1 EURO nákladov, vyhráva! Na otázku: „To si má dodávateľ urobiť s našou budovou/zariadením, čo chce, hlavne keď je to ekonomicky najefektívnejšie?“ znie odpoveď: Treba to obmedziť rozumnými podmienkami“, pričom by to nemali byť podmienky toho druhu, ktoré obmedzujú súťaž medzi uchádzačmi o optimálne riešenie. Obmedzujúce podmienky a limity, čo sa smie a nesmie použiť pri riešení, je potrebné minimalizovať a jednoznačne stanoviť pre všetkých účastníkov súťaže. Ináč sa nevyužije výhoda a pozitívny potenciál konceptu EPC – a obstarávateľ bude čeliť odvolaniam účastníkov.

Verejná súťaž sa osvedčila ako najrýchlejší postup s najmenej problémami. Chybné zadanie sa ovšem trestá zrušením súťaže, odvolaniami atď. U komplexnejších prípadov pripadá do úvahy rokovacie konanie so zverejnením.  Súťažný dialóg sa zdá vhodný (najmä tým, ktorí nemajú špecializovaného poradcu). Pokiaľ by sa podarilo udržať dialóg v oblasti podmienok súťaže a zmluvných podmienok, je to v poriadku. Ak dialóg skĺzne do polohy debaty o jednotlivých technických opatreniach navrhovaných jednotlivými uchádzačmi a potenciálny zákazník si sám chce vybrať ich kombináciu, môže isť o neoprávnené využitie know-how uchádzačov s pravdepodobnými právnymi konsekvenciami aj po zrušení súťaže (precedentné právne rozhodnutie ale dosiaľ neexistuje).

 

Záver

Príprava EPC projektu je prácny, zložitý a časovo náročný proces. Modernizovať budovy na základe financovania z budúcich úspor je fantastický trik, a nie vždy sa musí podariť. Keď sa nepodarí, stálo to potenciálneho zákazníka čas, úsilie a náklady, to je riziko, ktoré je obvykle únosné a primerané možným pozitívnym efektom EPC projektu. Úspešnej realizácii EPC projektu sa nedá hovoriť ináč ako víťazstvo prijímateľa garantovanej energetickej služby. Je na potenciálnom zákazníkovi, aby sa rozhodol správne.
Viac informácií