Etický kódex pre EPC pozostáva zo súboru deviatich základných princípov pre realizáciu EPC projektov, ktoré majú podporiť vysokú kvalitu a transparentnosť Európskych trhov EPC.

Princípy využívajú pojem „úspory“, ktorý reprezentuje úspory energie a/alebo súvisiace finančné úspory[1].

1.       Poskytovateľ EPC dodáva ekonomicky efektívne úspory

Poskytovateľ EPC sa usiluje o ekonomicky efektívnu kombináciu energeticky úsporných opatrení. Takáto kombinácia pre Klienta maximalizuje čistú súčasnú hodnotu EPC projektu definovanú ako súčet všetkých diskontovaných nákladov a výnosov (predovšetkým úspor prevádzkových nákladov) spojených s implementáciou projektu

2.       Poskytovateľ EPC preberá na seba riziká dosiahnutia výsledkov

Poskytovateľ EPC preberá na seba zmluvne dohodnuté riziká dosiahnutia výsledkov projektu počas celej doby trvania EPC zmluvy (ďalej len „zmluva“). Tieto riziká zahŕňajú riziká nedosiahnutia zmluvne dohodnutých úspor podľa nižšie uvedeného popisu ako aj riziká spojené s návrhom riešenia a riziká  spojené s prevádzkou inštalovaných opatrení.

3.       Úspory sú garantované poskytovateľom EPC a  sú určené meraním a verifikáciou

Poskytovateľ EPC garantuje, že zmluvne dohodnutá úroveň úspor bude dosiahnutá. Ak EPC projekt nedosiahne výsledky dohodnuté v zmluve, poskytovateľ EPC je povinný na základe zmluvy kompenzovať klientovi výpadky úspor, ktoré sa vyskytli počas celého trvania zmluvy.

Zmluvne dohodnuté, ako aj dosiahnuté úspory sú určené spravodlivým a transparentným spôsobom pomocou merania a verifikácie (M&V) podľa vhodnej metodiky (ako napríklad IPMVP) určenej v zmluve. Zmluvne dohodnuté úspory sú stanovené na základe údajov poskytnutých Klientom a realistických predpokladov. Dosiahnuté úspory sú vypočítané ako rozdiel medzi spotrebou energie a/alebo s tým spojených nákladov pred a po implementácii opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti.

4.       Poskytovateľ EPC podporuje dlhodobé využívanie energetického manažmentu

Poskytovateľ EPC aktívne podporuje klienta pri implementácii systému energetického manažmentu počas doby trvania zmluvy a prípadne aj po ukončení trvania zmluvy na základe dohhody. Toto napomáha udržateľnosti prínosov projektu aj po skončení doby trvania zmluvy.

5.       Vzťah medzi poskytovateľom EPC a klientom je dlhodobý, čestný a transparentný

Poskytovateľ EPC a klient úzko spolupracujú ako partneri so spoločným cieľom dosiahnutia zmluvne dohodnutej úrovne úspor. Poskytovateľ EPC sa snaží aby vzájomný vzťah bol dlhodobý, čestný a transparentný.

Obe strany si navzájom jasným spôsobom poskytujú prístup k informáciám relevantným pre projekt a obe strany plnia svoje povinnosti v súlade s podmienkami zmluvy. Napríklad je poskytovateľ EPC povinný informovať klienta o výsledkoch merania a verifikácie úspor, kým Klient je povinný počas celej doby trvania zmluvy informovať poskytovateľa EPC o akýchkoľvek zmenách v používaní a prevádzke objektov, ktoré by mohli ovplyvniť potrebu energie.

6.       Všetky kroky v priebehu EPC projektov sú relizované transparentne a v súlade s etikou podnikania

Poskytovateľ EPC a klient konajú v súlade so všetkými právnymi predpismi a reguláciami relevantnými k EPC projektu v krajine jeho implementácie. Tak poskytovateľ EPC ako aj klient predchádzajú konfliktom záujmov a uplatňujú politiku nulovej tolerancie voči korupcii a sebazvýhodňovaniu.

7.       Poskytovateľ EPC podporuje Klienta pri financovaní EPC projektu

Poskytovateľ EPC podporuje Klienta pri hľadaní najvhodnejšieho riešenia financovania projektu, pričom berie do úvahy relevantné podmienky oboch strán. Kapitál na financovanie EPC projektu môže byť zabezpečený mimo vlastných zdrojov Klienta poskytovateľom EPC alebo treťou stranou. Poskytnutie financovania zo strany poskytovateľa EPC je možnosťou, nie nevyhnutnou súčasťou EPC projektu.

8.       Poskytovateľ EPC zaistí kvalifikovaný personál pre implementáciu EPC projektu

Poskytovateľ EPC udržiava kvalifikovaný personál za účelom poskytovania dostatočných technických, obchodných, právnych a finančných vedomostí a zručností. Poskytovateľ EPC zaisťuje, že všetci jeho experti majú požadovanú kvalifikáciu a kapacity potrebné k príprave a implementácii EPC projektov. Nedostatok skúseností na strane Klienta môže byť vyvážený špecializovanou poradenskou spoločnosťou (ako napríklad EPC konzultant), ktorá bude z jeho strany dozerať na správnu implementáciu a obstarávanie EPC projektu.

9.       Poskytovateľ EPC sa sústreďuje na vysokú kvalitu a starostlivosť vo všetkých fázach implementácie projektu

Poskytovateľ EPC dodržiava certifikované postupy, používa spoľahlivé vybavenie a výrobky vysokej kvality a spolupracuje so spoľahlivými dodávateľmi. Dodržiava zásady etického podnikania, plní svoje záväzky voči dodávateľom a chová sa zodpovedne vo vzťahu ku Klientovi a jeho zástupcom.

___________________________________________

[1] Finančné úspory zahŕňajú zníženie nákladov na dodávku energie a môžu tiež zahŕňať zníženie iných prevádzkových nákladov, ako napríklad nákladov na údržbu a pracovnú silu.