Definícia EPC podľa Smernice 2012/27/EU

„zmluva o energetickej efektívnosti“ je dohoda na zmluvnom základe uzatvorená medzi príjemcom a poskytovateľom opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti, ktorá sa overuje a monitoruje počas celého trvania zmluvného vzťahu, podľa ktorej sa za investície (práca, dodávky alebo služby) do daného opatrenia platí na základe zmluvne dohodnutej úrovne zlepšenia energetickej efektívnosti alebo iného dohodnutého kritéria energetickej efektívnosti, ako sú napríklad finančné úspory;

Definície podľa Zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti

Energetická služba je služba poskytovaná na základe zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom energetickej služby a prijímateľom energetickej služby, v dôsledku ktorej dochádza k preukázateľne overiteľným a merateľným alebo k odhadnuteľným úsporám energie a k zlepšeniu energetickej efektívnosti a ktorá umožňuje dosiahnuť finančnú alebo materiálnu výhodu pre všetky zmluvné strany získanú energeticky účinnejšou technológiou alebo činnosťou, ktorá zahŕňa prevádzku, údržbu alebo kontrolu potrebnú na poskytnutie energetickej služby.

Garantovanou energetickou službou je energetická služba poskytovaná na základe zmluvy o energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie.

Zmluvou o energetickej efektívnosti je zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom garantovanej energetickej služby a prijímateľom garantovanej energetickej služby, na základe ktorej je poskytovateľovi garantovanej energetickej služby odplata za poskytnuté služby uhrádzaná podľa toho, či skutočne dosiahol zmluvne určené hodnoty zlepšenia energetickej efektívnosti, a ktorej predmetom je

a) spracovanie energetickej analýzy a realizácia opatrení navrhnutých v energetickej analýze,

b) spracovanie energetického auditu a realizácia opatrení navrhnutých v energetickom audite,

c) návrh a príprava uceleného projektu zameraného na energetickú efektívnosť, ktorý obsahuje najmä

1. analýzu existujúceho stavu,

2. návrh opatrení,

3. projektovanie a realizáciu opatrení, inštaláciu projektu a skúšobnú prevádzku,

Poskytovanie energetických služieb s garantovanou úsporou energie je na Slovensku upravené predovšetkým nasledujúcimi legislatívnymi predpismi: