Pravidlá používania Európskeho etického kódexu pre Energy Performance Contracting (ďalej len Pravidlá) boli pripravený v Asociáciou poskytovateľov energetických služieb s cieľom posilnenia kvality, transparentnosti a dôveryhodnosti realizácie EPC projektov na Slovensku. Dokument bol pripravený v nadväznosti na implementáciu Európskeho etického kódexu pre EPC vytvoreného v rámci projektu Transparense.

Pravidlá podrobne upravujú používanie Európskeho etického kódexu pre Energy Performance Contracting (Etický kódex pre EPC) pri implementácii projektov Energy Performance Contracting (EPC) v podmienkach Slovenskej republiky.

Tieto pravidlá v plnej miere rešpektujú schválený Európsky etický kódex pre EPC, ktorého sú neoddeliteľným doplnkom pri používaní na Slovensku. Znenie pravidiel vychádza zo skúseností poskytovateľov EPC pôsobiacich na slovenskom trhu a ich cieľom je zjednotenie použitých definícií v zmysle platnej slovenskej legislatívy ako aj spresnenie požiadaviek definovaných v jednotlivých princípoch Európskeho etického kódexu tak, aby rešpektovali trhové podmienky a zvyklosti na Slovensku.

Pravidlá žiadnym spôsobom neobmedzujú požiadavky na transparentnosť a kvalitu EPC projektov definované v Európskom etickom kódexe pre EPC.

 1         DEFINÍCIE

Energy Performance Contracting (EPC)
Pod týmto pojmom sa pri použití v Európskom etickom kódexe pre EPC rozumie v podmienkach Slovenska Energetická služba s garantovanou úsporou energie vymedzená Zákonom č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poskytovateľ EPC
Pod týmto pojmom sa pri použití v Európskom etickom kódexe pre EPC rozumie v podmienkach Slovenska Poskytovateľ garantovanej energetickej služby vymedzený Zákonom č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2         SPRESNENIE POŽIADAVIEK

S cieľom ďalšieho posilnenia kvality, transparentnosti a dôveryhodnosti realizácie EPC projektov na Slovensku, implementujú slovenskí poskytovatelia EPC projekty v súlade s princípmi Európskeho etického kódexu pre EPC rozšírenými o nižšie uvedené požiadavky.

Spresnenie Princípu č. 3
Úspory sú garantované poskytovateľom EPC a  sú určené meraním a verifikáciou
Popri rešpektovaní ostatných ustanovení princípu č. 3 sa poskytovateľ EPC pri implementácii EPC projektov nebráni overovaniu dosiahnutých úspor treťou stranou.

Spresnenie Princípu č. 5
Vzťah medzi poskytovateľom EPC a klientom je dlhodobý, čestný a transparentný
Popri rešpektovaní ostatných ustanovení princípu č. 5 postupuje poskytovateľ EPC tiež v zmysle nasledovných zásad:

  • Poskytovateľ EPC neponúka klientovi riešenia o ktorých výsledkoch má pochybnosti.
  • Poskytovateľ EPC posudzuje situáciu klienta v celku a neponúka mu riešenia, ktoré klient nepotrebuje, alebo ktoré by mohli zhoršiť jeho celkovú situáciu.
  • Poskytovateľ EPC nezneužíva prípadnú informačnú asymetriu vo svoj prospech na úkor klienta.