• Connector.

  modernizáciu objektov a zariadení

 • Connector.

  výber ekonomicky optimálneho variantu modernizácie

 • Connector.

  zníženie nákladov na spotrebu energie

 • Connector.

  zvýšenie hodnoty vášho majetku

 • Connector.

  ochranu životného prostredia

 • Connector.

  riadenie financovania modernizácie

 • Connector.

  garanciu dlhodobej efektívnosti
  prevádzkovania

 • Connector.

  zvýšenie kvality vnútorného prostredia budov

 • Connector.

  zvýšenie spoľahlivosti

 • Connector.

  riadenie rizík

 

ZÁKLADNÉ POJMY A LEGISLATÍVA:


 

 

EPC = GES
garantovaná energetická služba,
pri ktorej ESCO spoločnosť zaručí
výšku dosiahnutých úspor, pomocou
ktorých sa financuje rekonštrukcia

ESCO spoločnosť =
dodávateľ
energetických služieb, ESCO spoločnosť preberá technické
aj finančné riziko
vyplývajúce z návrhu, realizácie a prevádzky počas celej doby
projektu

Zákon č. 321/2014
Z.z.

o energetickej
efektívnosti,
kde sú stanovené
podmienky
na vykonávanie
činnosti v oblasti
energetických
služieb

Vyhláška MH SR,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti pri poskytovaní podpornej energetickej služby a garantovanej energetickej služby

 

POSTUP PRÍPRAVY A REALIZÁCIE PROJEKTOV:


 

 

Rozhodovanie o realizácii projektu
zodpovedá vlastník

ÁNO/NIE

Výber poradcu
zodpovedá vlastník

Zmluva s poradcom

Príprava projektu
zodpovedá
vlastník/poradca

súťažné podklady
verejné obstarávanie
zmluva s ESCO

Realizácia
projektu
zodpovedá ESCO

zrealizovaný projekt
garantovaná prevádzka

 
 
 

Posúdenie aktuálneho
technického stavu
Špecifikácia technických parametrov projektu
Príprava súťažných podkladov vrátane obchodných podmienok (zmluva o energetickej efektívnosti)
Realizácia verejného obstarávania

Detailná špecifikácia opatrení
Realizácia opatrení

 

VÝHODY EPC:


 • Minimálne riziká pre zákazníkov – ESCO (poskytovateľ GES) na seba zmluvne preberá technické aj finančné riziká projektu

  Jeden dodávateľ: Jeden dodávateľ realizuje projekt od začiatku do konca: spracuje potrebnú dokumentáciu k projektu, zabezpečí jeho realizáciu, spustenie do prevádzky, je zodpovedný za správnu prevádzku,monitoring a verifikáciu úspor

  Podpora pri hľadaní financovania: Kapitál na financovanie EPC projektu môže pochádzať z vlastných zdrojov klienta, poskytovateľa EPX alebo zo zdrojov tretej strany, napr.úver od banky. Financovanie poskytovateľom EPC predstavuje jednu možnosť, nie je nevyhnutnou súčasťou EPC projektu.

 • Garantované úspory: – ESCO (poskytovateľ GES) garantuje dosiahnutie hodnoty zmluvne stanovených úspor. Ak sa nedosiahne hodnota úspor uvedená v zmluve, poskytovateľ zaplatí zvýšenú spotrebu energie (klient nepotrebuje záložné financie na zaplatenie dodatočných výdavkov za zvýšenú spotrebu)

  Poskytovateľ služby a klient majú spoločný záujem – Ekonomicky výhodný objem investícií a úspor energie

  Zlepšenie kvality: Projekt EPC nešetria len energie a náklady, ale zároveň zlepšujú kvalitu pracovného a životného prostredia

 

JE GES PRE MŇA?


Služby GES môžu využiť štátne inštitúcie a organizácie, kraje/mestá/obce a ich príspevkové organizácie a súkromní zákazníci v komerčnej a nekomerčnej sfére.

 

Veľkosť projektu – ročné náklady na energiu: Bežná požiadavka je minimálne 100 tis. EUR/rok (závisí od konkrétnych poskytovateľov)

 

Potenciál úspor – Čím staršia budova a čím nižšie množstvo zásahov, tým je vyšší: Môže existovať aj v nových budovách, napr.optimalizácia prevádzky bez investícií

 

Stabilita prevádzky/využitia budov: odvíja sa od plánov s prevádzkovaním objektu, služba GES sa týka dlhodobých projektov

 

Ochota vzdať sa určitých kompetencií

 

Ochota investovať zdroje (čas, kapacity resp.financie) do prípravy projektu