EPC – Energy Performance Contracting (resp. v zmysle slovenskej legislatívy GES – garantovaná energetická služba) je celosvetovo osvedčenou a používanou metódou pre zvyšovanie energetickej efektívnosti s garanciou dosiahnutia plánovaných výsledkov. K jej základným charakteristikám patria:

Neplatíte ani euro navyše

EPC je rozpočtovo neutrálne – nie je potrebné získavať dodatočné finančné prostriedky (nad rámec súčasných rozpočtov – verejných či súkromných)

Stabilné náklady

Poskytovateľ zmluvne garantuje, že náklady súvisiace so spotrebou energie zoastanú maximálne vo výške pôvodných nákladov pred realizáciou opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti

Splácanie z dosiahnutých úspor

Poskytovateľ zmluvne garantuje, že projekt dosiahne úspory postačujúce minimálne na pokrytie splátok zrealizovaných investícií a súvisiacich nákladov

Záruka za celkový výsledok

Zákazníkovi vždy ručíme za celkový výsledok, t.j. dosiahnutie zmluvne garantovaných úspor a dosiahnutie stanoveného finančného výsledku. Zákazník platí iba vtedy, ak projekt prinesie úspory v dohodnutej výške