Európsky Etický kódex pre Energy Performance Contracting (Etický kódex pre EPC) je súborom hodnôt a princípov, ktoré sú považované za základ úspešnej, profesionálnej a transparentnej implementácie projektov Energy Performance Contracting (EPC) v európskych krajinách.

Etický kódex pre EPC definuje princípy správania sa predovšetkým poskytovateľov EPC. Súčasne je Etický kódex pre EPC indikátorom kvality EPC pre klientov v súvislosti s tým, čo by mali očakávať a požadovať od poskytovateľov EPC a zároveň ktorých princípov by sa mali pridržiavať v záujme dosiahnutia očakávaných úspor energie a s tým súvisiacich benefitov.

Etický kódex pre EPC je dobrovoľným záväzkom a nie je právne záväzný. Základným posolstvom Etického kódexu pre EPC je predstavenie EPC ako férového obchodného modelu poskytovania energetických služieb.

Podľa Smernice o energetickej efektívnosti 2012/27/EU (EED), Energy Performance Contracting „znamená zmluvnú dohodu medzi príjemcom a poskytovateľom o opatrení zlepšujúcom energetickú efektívnosť, podľa ktorej platba za investíciu vykonaná poskytovateľom je vo vzťahu k zmluvne dohodnutému stupňu zlepšenia energetickej efektívnosti alebo inému, dohodnutému, kritériu energetickej hospodárnosti, ako napríklad úspory financií.“ EPC projekty môžu tiež zahŕňať dodatočné služby týkajúce sa poskytovania energetickej efektívnosti.

V rámci tohoto textu poskytovateľ EPC znamená poskytovateľa energetických služieb[1], ktorý dodáva energetickú službu[2] vo forme EPC. Klient predstavuje akúkoľvek fyzickú, alebo právnickú osobu, ktorej poskytovateľ EPC poskytuje energetickú službu vo forme EPC.

Úplné znenia Európskeho etického kódexu pre EPC a Pravidiel používania Európskeho etického kódexu pre EPC na Slovensku sú k dispozícii na nasledovných linkoch:

________________________________________

[1] EED definuje „poskytovateľa energetických služieb“ ako fyzickú, alebo právnickú osobu, ktorá dodáva energetické služby, alebo iné opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti v priestoroch alebo zariadeniach konečného klienta. „Spoločnosť energetických služieb“ (ESCO) je synonzmom „poskytovateľa energetických služieb“.

[2] EED definuje „energetickú službu“ ako „hmotný prospech, úžitok alebo statok získaný kombináciou energie s energeticky účinnou technológiou alebo s činnosťou, ktorá môže zahŕňať prevádzku, údržbu a kontrolu potrebnú na dodanie služby, ktorá sa dodáva na základe zmluvy a v dôsledku ktorej za bežných okolností preukázateľne dochádza k overiteľnému a merateľnému alebo odhadnuteľnému zlepšeniu energetickej efektívnosti alebo k úsporám primárnej energie“.