Správna rada

je výkonným orgánom Asociácie poskytovateľov energetických služieb, ktorá je za svoju činnosť zodpovedná Valnému zhromaždeniu. Správna rada riadi činnosť APES-SK a rozhoduje o všetkých záležitostiach Združenia, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Združenia.

Správna rada Asociácie poskytovateľov energetických služieb pracuje aktuálne v nasledujúcom zložení:

Predseda Správnej rady

Marcel Lauko
Energetické centrum Bratislava, e-mail: lauko@apes-sk.eu

Členovia Správnej rady

Martina Olejníková, Veolia Energia Slovensko, a. s.

Milan Orlovský, KOOR s.r.o.

Andrea Pancotti, SE Predaj s.r.o.

Juraj Revický, Tatra Tender s.r.o.

Róbert Ruňanin, ENGIE Services a.s.

Výkonný riaditeľ

Tomáš Kubečka, e-mail: kubecka@apes-sk.eu