Asociácia poskytovateľov energetických služieb

(APES-SK) je Záujmovým združením právnických osôb, ktoré vzniklo s cieľom podporovať využívanie Energy Performance Contracting-u v Slovenskej republike v záujme posilnenia racionálneho využívania obmedzených energetických zdrojov. APES-SK bola oficiálne zaregistrovaná 25.8.2014 a v súčasnosti má 14 členov.

Energy Performance Contracting (EPC) je celosvetovo osvedčenou a používanou metódou pre zvyšovanie energetickej efektívnosti s garanciou dosiahnutia plánovaných výsledkov. Na Slovensku sa začal využívať na konci 90. rokov 20. storočia. Počiatočný vývoj bol vcelku úspešný, keď len vo verejnom sektore bolo do roku 2006 zrealizovaných minimálne 20 EPC projektov. Napriek pozitívnym počiatočným skúsenostiam, nebol v období rokov 2007 – 2012 vo verejnom sektore zrealizovaný žiadny EPC projekt. Dôvodom bola dostupnosť dotácií (až do výšky 95% nákladov) zo štrukturálnych fondov EÚ pre programovacie obdobie 2007 – 2013, ktorá zúžila v tomto segmente priestor pre komerčné formy financovania projektov energetickej efektívnosti.
Od roku 2012 je možné badať (v nadväznosti na ukončenie podpory zo ŠF) zvyšujúci sa záujem potenciálnych klientov o metódu EPC. Dôkazom je množštvo nových projektov zrealizovaných v rokoch 2012 – 2014. Celkovo aktuálny vývoj vytvára priaznivé prostredie pre významný rozvoj EPC trhu.

Vznik APES-SK bol motivovaný potrebou koordinovaného postupu trhových aktérov v nadväznosti na nasledovné faktory formujúce potenciál pre využitie EPC:

 • Zvýšený záujem na strane dopytu
  Záujem je motivovaný predovšetkým snahou o znižovanie nákladov súvisiacich so spotrebou energie v nadväznosti na celkovo zlý technický stav verejných budov. Zvýšený dopyt preto možno očakávať najmä po komplexných rekonštrukciách budov.
 • Zmeny regulačného rámca
  Tieto vyplývajú predovšetkým z prijatia novej európskej smernice o energetickej efektívnosti (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetickej efektívnosti) a jej následnej transpozície do slovenskej legislatívy.
 • Príprava nového programového obdobia pre čerpanie štrukturálnych fondov EÚ na roky 2014 – 2020
  Značná časť prostriedkov alokovaných pre SR bude použitá pre oblasť zvyšovania energetickej efektívnosti verejných budov. Zároveň je potrebné dosahovať v oblasti stanovený objem úspor pri spotrebe energie. Využitie energetických služieb (a zvlášť EPC) je zo strany Európskej komisie považované za ideálny nástroj pre skutočné dosiahnutie stanovených cieľov.
 • Záujem finančných inštitúcií o financovanie projektov vo verejnom sektore
  Relatívne zdravý finančný sektor SR má záujem o umiestnenie voľných prostriedkov do projektov s rozumnou mierou rizika. Verejný sektor, resp. projekty v ňom realizované takúto mieru rizika poskytujú. Na druhej strane, finančné inštitúcie majú len málo informácií o špecifikách projektov, kde prínosy predstavujú úspory nákladov (a nie reálne tržby).

Priority:

Základný cieľ APES-SK – podpora využívania Energy Performance Contracting-u v SR bude napĺňaný prostredníctvom realizácie aktivít orientovaných na nasledovné priority:

 • Zastupovanie a obhajoba oprávnených záujmov poskytovateľov energetických služieb (EPC) na slovenskom a európskom trhu
 • Propagácia využívania energetických služieb (EPC) vo verejnom a súkromnom sektore
 • Príprava a presadzovanie štandardov poskytovania a využívania energetických služieb (EPC)

Aktivity:

 • V rámci stanovených priorít bude Asociácia realizovať predovšetkým nasledovné aktivity:
 • Aktívna komunikácia s vládnymi a regulačnými autoritami pri vytváraní regulačného rámca pre energetické služby (EPC)
 • Vypracovanie Etického kódexu poskytovateľov energetických služieb (EPC) a ich klientov
 • Podpora využívania Etického kódexu v praxi
 • Realizácia komunikačných, osvetových a vzdelávacích kampaní pre potenciálnych klientov
 • Realizácia školení pre poskytovateľov energetických služieb (EPC)

Spôsob fungovania asociácie:

Asociácia funguje na princípe spolupráce členov. Organizáciu činnosti koordinuje správna rada prostredníctvom pracovných skupín.  V súčasnosti sú zriadené pracovné skupiny pre: 1/ Legislatívu, 2/ Tvorbu štandardných dokumentov a 3/ Komunikáciu. Pre zabezpečenie aktivít APES-SK sú finančné zdroje potrebné na ich realizáciu zabezpečované prostredníctvom členských príspevkov. Výška ročných členských príspevkov sa odvíja od počtu zamestnancov člena a je každoročne schvaľovaná Valným zhromaždením