Cieľom činnosti Asociácie poskytovateľov energetických služieb je:

  • podpora využívania Energy Performance Contracting-u v Slovenskej republike v záujme posilnenia racionálneho využívania obmedzených energetických zdrojov.
  • zastupovanie a obhajoba oprávnených spoločných záujmov poskytovateľov energetických služieb na slovenskom a európskom trhu – Energy Performance Contracting-u na slovenskom trhu,
  • spracovanie stanovísk a návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov, aktívna účasť na vytváraní právneho prostredia podporujúceho realizáciu energeticky úsporných projektov,
  • príprava a presadzovanie štandardov poskytovania a využívania Energy Performance Contracting-u,
  • dbať o vytváranie zdravej a spravodlivej trhovej súťaže medzi poskytovateľmi energetických služieb (EPC) na slovenskom trhu,
  • propagácia využívania Energy Performance Contracting-u vo verejnom a súkromnom sektore,
  • podpora podnikania v oblasti Energy Performance Contracting-u, vrátane poskytovania odporúčaní v súvisiacich oblastiach – energetického poradenstva, doplňujúceho financovania EPC projektov, verejnom obstarávaní, a pod.,
  • osvetová a vzdelávacia činnosť v oblasti úspor energie.