Členmi Asociácie poskytovateľov energetických služieb sa môžu stať právnické osoby, ktoré súhlasia s cieľmi a stanovami Združenia. Združenie rozlišuje nasledovné kategórie členov:

  • riadny člen, a
  • pridružený člen (člen bez povinnosti uhradiť členský príspevok a s obmedzenými právami).

Členstvo vzniká dňom zápisu do zoznamu členov Združenia, ktorý vedie Správna rada.
O prijatí za člena alebo pridruženého člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky o členstvo v Združení Správna rada Združenia. Súčasťou prihlášky o členstvo je vyhlásenie o tom, že záujemca o prijatie za člena súhlasí s cieľmi a stanovami Združenia.
(podrobnejšie informácie)

Členstvo v Združení zaniká:

  • dobrovoľným vystúpením zo Združenia; člen svoje rozhodnutie o vystúpení oznamuje Správnej rade; členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení Správnej rade,
  • zánikom člena ako právnickej osoby bez právneho nástupcu alebo vyhlásením konkurzu na člena alebo povolením reštrukturalizácie u člena alebo vstupom člena do likvidácie,
  • vylúčením za nezaplatenie ročného členského príspevku alebo za iné závažné porušenie stanov alebo vnútorných predpisov Združenia vydaných v súlade s týmito stanovami alebo za poškodzovanie záujmov Združenia; o vylúčení člena rozhoduje Správna rada. Člen má právo podať Správnej rade odvolanie proti rozhodnutiu o vylúčení.
  • zánikom Združenia.