Členmi Asociácie poskytovateľov energetických služieb sa môžu stať právnické osoby, ktoré súhlasia s cieľmi a stanovami Združenia. Združenie rozlišuje nasledovné kategórie členov:

 • riadny člen, a
 • pridružený člen (člen bez povinnosti uhradiť členský príspevok a s obmedzenými právami).

O prijatí za člena alebo pridruženého člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky o členstvo v Združení Správna rada Združenia. Súčasťou prihlášky o členstvo je vyhlásenie o tom, že záujemca o prijatie za člena súhlasí s cieľmi a stanovami Združenia.
[Formulár prihlášky za riadneho člena na stiahnutie]
[Formulár prihlášky za pridruženého člena na stiahnutie]

Členstvo vzniká dňom zápisu do zoznamu členov Združenia, ktorý vedie Správna rada.

Výška ročného členského príspevku sa odvíja od počtu zamestnancov riadneho člena. Počet zamestnancov potvrdzuje riadny člen Združenia čestným prehlásením. Výšku ročného členského príspevku stanovuje každoročne Valné zhromaždenie Združenia.

V prípadoch vzniku riadneho členstva v priebehu kalendárneho roka sa ročný členský príspevok za kalendárny rok, v ktorom členstvo vzniklo, stanoví v pomernej časti ročného členského príspevku v závislosti od počtu mesiacov (aj začatých) zostávajúcich do uplynutia kalendárneho roka, v ktorom riadne členstvo vzniklo.

Práva a povinnosti členov Združenia

Riadny člen Združenia má právo: 

 • zúčastniť sa zasadnutia Valného zhromaždenia,
 • navrhovať program Valného zhromaždenia,
 • navrhovať kandidátov do orgánov a volených funkcií Združenia,
 • voliť a byť volený do orgánov Združenia,
 • požadovať vysvetlenia od všetkých orgánov Združenia týkajúcich sa ich činnosti;
 • podávať pripomienky k činnosti orgánov Združenia a k práci jednotlivých členov jeho orgánov;
 • podieľať sa na činnosti Združenia a zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných pre členov Združenia;
 • zúčastňovať sa zasadnutí pracovných skupín Združenia.

Pridružený člen Združenia má právo:

 • podieľať sa na činnosti Združenia a zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných pre členov Združenia;
 • zúčastňovať sa zasadnutí pracovných skupín Združenia,
 • podávať podnety k činnosti Združenia.

Každý člen je povinný:

 • dodržiavať stanovy Združenia ako aj všetky vnútorné predpisy Združenia vydané v súlade s nimi; pred vznikom členstva v Združení sa každý záujemca o členstvo oboznámi s týmito stanovami a všetkými vnútornými predpismi Združenia, ktoré sa ho týkajú;
 • vedome neohrozovať záujmy Združenia;
 • aktívne napomáhať pri plnení cieľov a rozvíjaní činnosti Združenia;
 • oznamovať Združeniu všetky zmeny svojich základných údajov potrebných pre evidenciu členov (t.j. názov a sídlo, e-mailová adresa) a platenie členských príspevkov.

Každý člen je povinný po dobu trvania členstva v Združení konať tak, aby nepoškodili dobré meno a povesť Združenia a tak, aby sa svojim správaním alebo činnosťou nespreneverili poslaniu a cieľom, ku ktorým sa svojím členstvom prihlásili a k naplneniu ktorých má napomáhať.

S cieľom podporovať rasť transparentného a dôveryhodného trhu s energetickými službami, členovia sa zaväzujú k nulovej tolerancii korupcie a podplácania.