VÝHODY A NEVÝHODY EPC

 

Stratégia a EPC

Každá organizácia, firma, obec, či právnická osoba majú svoje priority, stratégiu, ciele a napokon aj ľudské a finančné zdroje potrebné na ich dosahovanie.

Táto veta ako z učebnice sa stretáva  často s námietkou – „my nie sme takí veľkí  a sofistikovaní, nám takto hrať sa netreba“.

Skutočnosťou ale ostáva, že každý má priority, stratégiu aj ciele. Nemá ich však formálne definované a sleduje ich intuitívne.

Obstarávanie/nákup EPC vyžaduje vytrvalosť. Tá vyplýva zo silnej motiváce, a tá zase z porozumenia vlastným prioritám, potrebám, stratégiám, zdrojom….Podľa skúseností v EPC sa darí tým, ktorí si „zobrali chvíľku času na porozmýšľanie“.

 

Organizácia riešiaca problém modernizácie spojenej s úsporou energie sa musí na začiatku rozhodnúť, či zvolí štandardný postup investičnej výstavby, alebo aplikuje model EPC.

Obidva prístupy sú legitímne a ich voľba závisí na stratégii a zdrojoch organizácie.

 

 

Štandardný postup modernizácie procesom investičnej výstavby:

 

 • štúdia o možnosti uskutočnenia (feasibility study), ktorá primerane hlboko rieši rozsah modernizácie, jej náklady, výnosy, financovanie, ľudské zdroje, či ďalšie dôležité faktory
 • projektovanie, prieskum trhu, rozpočtovanie, detailné posúdenie realizovateľnosti, rozhodnutie o dodávateľskom systéme, zabezpečenie financovania, nákup / obstaranie dodávok, zmluvné uzatvorenie
 • riadenie realizácie projektu
 • monitorovanie a hodnotenie výsledkov projektu

 

Štandardný postup je realizáciou stratégie „Urobíme si to sami – vyriešime, prefinancujeme, zmanažujeme – zodpovedá to našim silám a prostriedkom“.

Výsledok projektu zodpovedá kvalite ľudských zdrojov, ktoré investičnú výstavbu zabezpečujú.

Z hľadiska energetickej a prevádzkovej efektívnosti sa nevyužíva žiadna externá garancia dosiahnutia výsledkov projektu. Neexistuje ani vonkajšia pomoc pri zabezpečení financovania iná ako tá, ktorú si zorganizujete sami.

 

 

Postup modernizácie s použitím modelu EPC:

 

 • štúdia o možnosti uskutočnenia (feasibility study) postupom EPC, ktorá primerane hlboko rieši rozsah, náklady, výnosy, financovanie, ľudské zdroje, či ďalšie dôležité faktory
 • spracovanie údajov o základnej perióde (spotrebe energií a spôsobe prevádzkovania pred realizáciou EPC projektu),
 • prieskum trhu zameraný najmä na poradcov a poskytovateľov EPC,
 • rozhodnutie o postupe obstarávania EPC a definovanie požadovaných špecifikácií a parametrov navrhovanej garantovanej energetickej služby,
 • obstarávanie a zazmluvnenie projektu
 • realizácia projektu na kľúč vybraným poskytovateľom služby EPC
 • monitorovanie a hodnotenie výsledkov projektu v zmysle zmluvy o EPC

 

Tento postup je realizáciou stratégie „Obstaráme štandardizovaný balíček služieb EPC – zodpovedá to našim silám a prostriedkom“.

Výsledok projektu zodpovedá kvalite zadania a vedenia procesu obstarávania/nákupu služby.

Pri dobre vedenom procese ste dosiahli toto:

 • Máte obstarané riešenie s najlepším pomerom nákladov a získaných úspor (hodnota za peniaze)
 • Zapojili ste do konkurenčného boja externých expertov so špecifickým know-how v oblasti navrhovaných opatrení tak, aby sa našlo ekonomicky optimálne riešenie.
 • Získali ste pomoc pri financovaní
 • Obmedzili ste vlastné riziká.
 • Posilnili ste istotu dosiahnutia ekonomického efektu projektu využitím garancie dosiahnutých úspor.

 

Áno, za tieto prínosy očakávajú poskytovatelia EPC finančnú odmenu vo forme ziskovej marže.

Jej výška je však obmedzená :

 1. a) potrebou dosiahnuť realistickú návratnosť tak, aby sa projekt vôbec uskutočnil (EPC firma do spracovania ponuky investuje značný čas a úsilie, a je silno motivovaná rozpracovaný projekt napokon uskutočniť)
 2. b) konkurenčnou situáciou na slovenskom trhu poskytovateľov garantovaných energetických služieb (na Slovensku je v súčasnosti previs ponuky EPC nad dopytom a tým aj tvrdá konkurenčná situácia)

Poskytovatelia garantovaných energetických služieb (ESCO spoločnosti) často dosahujú nižšie nákupné ceny, pretože nakupujú vyššie počty zariadení a montážnych prác (majú množstevný rabat), alebo sú podnikateľsky napojení na výrobcov a dodávateľov dôležitých subdodávok. Aj tým sa vytvára priestor na nižšiu cenu EPC projektu.

 

 

Porovnanie postupov modernizácie

 

Korektne porovnať výhodnosť klasického postupu investičnej výstavby s modelom EPC je ťažké. Pre zistenie, čo vychádza výhodnejšie, by sme potrebovali štatisticky výpovedný počet projektov pripravených obidvoma prístupmi a ich porovnanie. Takéto informácie APES, ani iná organizácia na svete nemá.

V individuálnom prípade je potrebné uvážiť, ktorý model je lepší vzhľadom na stratégiu potenciálneho prijímateľa energetickej služby a jeho zdroje.

 

 

Podľa prieskumu APES sa zákazníci rozhodli pre projekty EPC

 

 • kvôli pomoci so zabezpečením financovania projektu
 • pre zníženie rizika – dodávku riešenia na kľúč s poskytnutím garancie za výsledok projektu

 

 

EPC projekty sa nerealizovali pretože

 

 • EPC projekt nevedel naplniť očakávania zákazníka vyžadujúceho drahé modernizácie vedúce k malým úsporám nákladov, alebo pre príliš dlhú návratnosti
 • ukázala sa zložitosť a časová náročnosť prípravy a procesu obstarávania
 • v organizácii budúceho prijímateľa garantovanej energetickej služby vznikli rozpory ohľadne správneho postupu a jeho možného výsledku

Vo väčšine prípadov potom nedošlo k riešeniu problému cez štandardný postup, ale riešenie bolo odložené a nerealizovalo sa.

 

Záver

Modernizácia bez potreby pohotových finančných prostriedkov prijímateľa služby je riešenie na istotu. Netreba čakať na neskôr, či na získanie dodatočných zdrojov.

Pri projektoch EPC sa modernizácia zrealizuje, systém efektívne slúži a z ušetrených prostriedkov sa spláca. Problém zákazníka je včas vyriešený namiesto odloženia a neriešenia problému.

 

Možno výrazy feasibility study, či spracovanie údajov o základnej perióde znejú ako z učebnice manažmentu. Ale v prípade malých a jednoduchých projektov sú to zvládnuteľné procesy aj pre organizácie, ktoré na to nemajú špecialistov. Postačí kombinácia elementárnych technických a ekonomických znalostí, skúsenosti s riadením a zdravý sedliacky rozum.

Naopak, pri veľkých a zložitých projektoch s variantnými riešeniami skvele poslúžia odborní poradcovia projektov EPC.