Financovanie EPC projektov

Priebeh projektu EPC z pohľadu zákazníka:

 • ujasnenie si cieľa a očakávaní od projektu EPC
 • výber poskytovateľa garantovanej energetickej služby s najlepším riešením (verejné obstarávanei)
 • podpis zmluvy o EPC (zmluva o energetickej efektívnosti v zmysle Zákona č. 321/2014Z.z.)
 • poskytovateľ zrealizuje modernizáciu na kľúč
 • po realizácii modernizácie strany spolupracujú na prevádzkovaní a vyhodnocovaní úspor podľa toho, ako to dohodli v zmluve
 • prijímateľ spláca v dohodnutých časových intervaloch cenu projektu počas celého jeho trvania, ak by prišlo k výpadku úspor alebo k prebytku úspor, postupuje sa podľa zmluvy, pričom prijímateľ má zaručenú finančnú hodnotu garantovaných úspor

 

Z pohľadu poskytovateľa služby EPC je situácia oveľa zložitejšia. Vtedy je dobré, keď zákazník EPC aspoň v základe rozumie postaveniu poskytovateľa garantovanej energetickej služby a jeho očakávania sú primerané témam rokovaní.

 

Pre poskytovateľov garantovanej energetickej služby – EPC projektov sa v zmysle zákona 321/2014 Z.z. historicky zaužívala skratka ESCO – Energy Services COmpany.

 

Projekt EPC z hľadiska štandardného riadenia rizík pri projektovom financovaní.

Ten, kto poskytuje financovanie projektu, čelí dvom hlavným rizikám:

 • riziko, že projekt sa nedokončí, nebude fungovať, neprinesie očakávané prínosy – project risk
 • riziko, že dlžník nebude schopný splácať svoje finančné záväzky k veriteľovi v plnej výške a včas – credit risk

 

Model EPC umožňuje oddeliť project risk a credit risk. Predpokladáme, že banka pracuje s finančnými aktívami a pasívami rôznej dĺžky splatnosti, má primerane efektívny prístup na finančný trh a má osvedčený systém riadenia a hodnotenia credit risku (ak by to tak nebolo, už by skrachovala). Predpokladáme, že poskytovateľ garantovanej energetickej služby ESCO má všetky odborné znalosti a skúsenosti, aby takúto službu vedel poskytnúť (ak by to tak nebolo, už by skrachoval).

EPC model umožňuje, aby ESCO spoločnosť počas celej doby trvania projektu obmedzila project risk na nulu formou poskytnutia garancie za úspory a na banku ostáva čistý credit risk.

Tak každý účastník trhu robí to, na čo má kompetencie a čo najlepšie vie – ESCO technickú časť, banka finančnú časť – a to by malo byť pre zákazníka EPC projektu v konečnom dôsledku najvýhodnejšie a najlacnejšie.

Samozrejme banka hodnotí kredibilitu ESCO spoločnosti a ESCO zase vhodnosť banky alebo iného poskytovateľa finančných fondov.

Oddelením credit a project risku nastáva situácia, kedy banka hodnotí credit risk štandardným postupom a fakt, že tvorba splátok úveru je garantovaná ESCOm obyčajne nezvyšuje kredibilitu dlžníka. Je to logicky dané aj dlžníkovým pomerom cash flow určeného na platby za energie a celkového cash flow, ktorý je zvyčajne nízky. (Ak by bol vysoký, ide o iný finančný problém z hľadiska riadenia rizík).

 

Scenáre zmluvne – technického hľadiska deľby práce medzi bankou a ESCO:

 

Scenár 1.

 • poskytovateľ garantovanej energetickej služby podpíše EPC zmluvu s prijímateľom
 • poskytovateľ realizuje modernizáciu objektov a zariadení na kľúč a po ukončení diela vydá faktúru so splátkovým kalendárom
 • takto vzniknutú dlhodobú pohľadávku predá poskytovateľ banke za úplatu (táto možnosť je dojednaná v zmluve o EPC)
 • prijímateľ spláca banke podľa pôvodného splátkového kalendára na účet banky, poskytovateľ spolupracuje na dosahovaní úspor, vyhodnocuje úspory a v prípade ich výpadku poskytuje kompenzáciu finančnej hodnoty. V zmluve musí byť jasné, či kompenzácia ide najskôr prijímateľovi EPC ktorý ju platí banke, aký je časový postup z hľadiska cash flow, alebo či prijímateľ služby platí banke v prípade výpadku úspor menej a poskytovateľ to kompenzuje priamo banke.

Scenár II

 • poskytovateľ garantovanej energetickej služby podpíše EPC zmluvu s prijímateľom
 • banka poskytne úver ESCO spoločnosti ako poskytovateľovi garantovanej energetickej služby
 • poskytovateľ realizuje modernizáciu predmetných objektov a zariadení na kľúč, po ukončení diela vydá faktúru so splátkovým kalendárom a prijímateľ uhradzuje podľa neho poskytovateľovi a spolupracuje na riadení prevádzkovania s cieľom dosiahnutia úspor. Ak by prišlo k výpadku úspor, prijímateľ má nárok na zľavu jednotlivých splátok na základe vyčíslenia finančnej hodnoty ich výpadku.

 

Z pohľadu prijímateľa služby sa scenáre často líšia najmä v tom, kedy prechádza dielo modernizácie na prijímateľa služby. V prvom scenári je to obvykle po ukončení diela modernizácie jeho odovzdaním, v druhom scenári často poskytovateľ drží (niektoré) aktíva vo svojom majetku až do ukončenia splácania. To má vplyv na účtovanie o transakcii, prechod rizika, poistenie a iné.

 

Kto sú ESCO spoločností na Slovensku a aké sú ich špecifiká z perspektívy financovania?

 

Takzvaní „členovia veľkých rodín“ sú organizačné zložky nadnárodných firiem alebo spoločností pôsobiacich ako dodávatelia technológií, alebo výrobcovia, distribútori či dodávatelia energie. Títo hráči majú obvykle dostatok pracovného kapitálu, nemajú problém s prefinancovaním modernizácie z vlastných zdrojov a vedia optimalizovať vzťah s bankami. Obvykle uprednostňujú metódu 1. scenára – predaj pohľadávky. Finanční manažéri týchto subjektov zvyčajne nechcú vidieť v súvahe dlhodobé finančné aktíva, ani vlastniť technologické zariadenia prijímateľov EPC. Títo hráči sa niekedy rozhodnú financovať EPC projekt z vlastných zdrojov, najmä ak ide o rýchlu návratnosť.

Prípadne projekt EPC považujú za ukážkovú investíciu do rozvoja trhu a podporu zelených riešení.

 

 

Malí a stredne veľkí hráči“ sú malé a stredné firmy špecializované na inovatívne komplexné riešenia úspor energie. Niekedy sú pri riešení financovania alebo iných podmienok kontraktu EPC flexibilnejší ako „členovia veľkých rodín“. Často používajú obidva uvedené scenáre. Ich pracovný kapitál oproti „členom veľkých rodín“ obyčajne slabší. Typické je využívanie financovania miestnymi komerčnými bankami. Veľmi aktívne sa slovenskom trhu presadzujú podnikateľské skupiny z Českej republiky.

 

Pre veľké projekty je možné očakávať aj účasť rakúskych ESCO spoločností spolu s ich finančnými ústavmi. Z hľadiska zásad a postupov financovania sa účasťou zahraničných subjektov na slovenskom trhu nič nezmenilo a zmenu ani neočakávame.

 

Vo všetkých prípadoch teda ESCO spoločnosť využíva financovanie bánk alebo iných finančných investorov, a preto „kopíruje“ ich prístup a podmienky. Z toho vychádza, že cez EPC projekt sa dá financovať len ten subjekt, ktorý splní podmienky financovania miestnych komerčných bánk.

Napriek tomu, že kontrakt o EPC hovorí že „keď sa neušetrí ani EURO, prijímateľ garantovanej energetickej služby nezaplatí ani EURO“, EPC kontrakt sa posudzuje ako dlhodobý finančný záväzok. Z tejto perspektívy sa posudzuje aj uplatnenie zákonných obmedzení na výšku úverov, ktoré môže prijať napríklad obec, alebo VÚC v pomere k svojmu ročnému rozpočtu.

Garantovanú energetickú službu je však možné poskytnúť aj na základe koncesie, ak sú splnené ostatné zákonné podmienky.

V súčasnosti bohužiaľ niektoré segmenty trhu väčšina účastníkov považuje za „uzatvorené“, napríklad dlhodobé pohľadávky verejných zdravotníckych zariadení sa považujú za neobchodovateľné.

 

Doteraz sme uvažovali iba o komerčnom financovaní. Na financovania projektov typu EPC však existujú aj programy podpory zo strany „bánk s poslaním“ – Európska investičná banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj. V menšej miere poskytujú podporu aj ekologicky zamerané investičné fondy. Tie sa však namiesto úspor energie zameriavajú viac na environmentálne projekty a obnoviteľné zdroje energie.

Masívna podpora financovania je tiež poskytovaná z verejných zdrojov ako je štátny rozpočet alebo fondy EÚ.

 

Podporné programy zamerané na úspory energie doteraz nevyžadujú, aby bol na riešenie problému dosiahnutia úspor energie aplikovaný model EPC. Každý z programov má osobitné podmienky. Výška podpory vo verejnom sektore býva od 10 do 95 % z nákladov na modernizáciu v privátnom sektore do 50 % týchto nákladov.

Použitie komerčných finančných zdrojov je spojené s nákladmi (úroky) a ak sú zdroje podporných fondov dostupné „zadarmo“, komerčné financovanie im logicky nemôže konkurovať. Z hľadiska potenciálneho zákazníka je potrebné podrobne preštudovať podmienky podporných fondov a uvážiť, do akej miery sú vhodné pre jeho konkrétne riešenie a aká je pravdepodobnosť, že podporu reálne získa. Komerčné financovanie prostredníctvom EPC odporúčame vždy zvážiť ako alternatívu.

Ďalej je rozumné uvážiť aj kombináciu grantových zdrojov s komerčnými. Ak podporné grantové zdroje podľa vypísaných podmienok kryjú iba časť nákladov projektu, je možné zvyšné náklady projektu doplniť komerčným financovaním prostredníctvom EPC.

 

Na modernizáciu zameranú na úspory energie, alebo pri komplexných modernizačných projektoch, kde je úspora energie iba jedným z cieľov modernizácie je rozumné uvážiť aj kombináciu vlastných finančných zdrojov s komerčnými zdrojmi financovani cez EPC. Zadanie sa tak mení z konceptu modernizácie bez použitia vlastných finančných prostriedkov na koncept minimalizácie angažovanosti vlastných finančných prostriedkov. Finančne a technicky tak dochádza k ujednaniam, kedy sa vlastné finančné prostriedky zákazníka ako jeho podiel na financovaní EPC projektu použijú na platbu pri odovzdaní diela, alebo postupne v splátkach v prvých rokoch po realizácii modernizácie, alebo dokonca počas celého obdobia splatnosti v dohodnutých splátkach podľa potrieb a možností zákazníka EPC projektu.

Rovnako je možná aj kombinácia vlastných prostriedkov zákazníka, dotačných prostriedkov a prostriedkov komerčného financovania EPC.

 

Vo všeobecnosti je model EPC riešenie s garantovanými úsporami, nech je financovanie z akýchkoľvek zdrojov. Zákazníci sa bez ohľadu na financovanie môžu pre EPC rozhodnúť

 • aby dosiahli garantované úspory, a tým si zabezpečili predvídateľnosť ekonomických výsledkov projektu
 • aby v prípade zložitých riešení využili kompetitívnosť obstarávania služby EPC aby sa dobrým vedením výberu poskytovateľa našlo najefektívnejšie riešenie z pohľadu pomeru medzi nákladmi a jeho ekonomickými prínosmi

 

Horeuvedené vlastnosti EPC modelu sú všeobecné, uplatňujú sa najmä pri úvahách o projektoch s kombinovaným vlastným / grantovým / komerčným EPC financovaním.

 

EPC model financovania nie je čarovným prútikom pre zabezpečenie financovania zámerov, ktoré nie sú v súlade s logikou finančného trhu alebo legislatívnych pravidiel.

 

Pridaj komentár