ŠTATÚT OCENENIA EFEKTIA 2018

1.              Preambula

 • Štatút ocenenia „EFEKTIA“ (ďalej len „štatút“) je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá súťaže tak, aby boli jasne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

2.              Vyhlasovateľ ocenenia

 • Vyhlasovateľom a organizátorom ocenenia je Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES)

Asociácia poskytovateľov energetických služieb
Ambrova 35
831 01 Bratislava 37
www.apes-sk.eu

(ďalej len „vyhlasovatelia“)

3.              Cieľ ocenenia

 • Vyhlasovateľ vyhlasuje ocenenie za energetickú efektívnosť pod názvom „EFEKTIA“ (ďalej len „ocenenie“) s cieľom podporiť rozvoj energetickej efektívnosti, zavádzanie inovatívnych riešení v oblasti energetickej efektívnosti a udeliť ocenenie najlepším projektom v oblasti energetickej efektívnosti na Slovensku.

4.              Čas konania

 • Ocenenie sa uskutoční v období od 10.5. 2018 do 25.10.2018 hod.

5.              Osoby oprávnené zúčastniť sa

 1. O ocenenie sa môžu uchádzať podnikateľské subjekty, štátne a verejné inštitúcie, obce a mestá so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré zrealizovali projekt zameraný na energetickú efektívnosť v období od mája 2015 do mája 2018 a neboli prihlásené do súťaže v roku 2017.
 2. Energetickou efektívnosťou je proces, ktorý prispieva k zvýšeniu energetickej účinnosti alebo k zníženiu energetickej náročnosti premeny, distribúcie alebo spotreby energie pri zohľadnení technických, hospodárskych alebo prevádzkových zmien, alebo zmien správania koncových odberateľov a konečných spotrebiteľov.[1]

6.              Pravidlá ocenenia

 1. V deň vyhlásenia ocenenia vyhlasovateľ zverejňuje na webovej stránke efektia.sk všetky podstatné informácie, vrátane vyhlásenia kategórií ocenenia za daný rok, spôsob, rozsah a formy zasielania nominácií, nominačných hárkov, času, v akom je možné nominácie organizátorovi zasielať a harmonogramu ocenenia (najmä otvorenie možnosti nominácie, uzávierku prijímania nominácií, čas hodnotenia nominácií a termín vyhlásenia ocenení.
 2. V každom ročníku ocenenia organizátor udeľuje ceny projektom zameraným na energetickú efektívnosť vo vyhlásených kategóriách na základe rozhodnutia odbornej hodnotiacej komisie určenej vyhlasovateľom. Okrem vyhlásených kategórií môže organizátor vo výnimočných prípadoch hodných osobitného zreteľa a na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie, udeliť aj ďalšie čestné uznania alebo ceny.
 3. V každej kategórií je ocenenie udeľované len jednému účastníkovi, ktorého nominovaný projekt hodnotiaca komisia vyhodnotila ako najlepší. Hodnotiaca komisia má právo rozhodnúť, že neudelí ktorúkoľvek z cien, ak ani jedna z doručených nominácií nespĺňa kritériá danej kategórie.
 4. Nominácie sa podávajú prostredníctvom nominačného hárka. Účastník zašle vyplnený nominačný hárok vyplnením elektronického formulára na adrese: www.efektia.sk alebo zaslaním hárku e-mailom na adresu projekt@efektia.sk. Vyhlasovateľ ocenenia zašle účastníkovi e-mailom potvrdenie o prijatí a zaradení nominácie do hodnotiaceho procesu. V prípade, že do 2 pracovných dní účastník od vyhlasovateľa nedostane e-mail s potvrdením prijatia nominácie, je musí ihneď kontaktovať vyhlasovateľa. Inak je nominácia považovaná za nedoručenú.
 5. Do hodnotenia sú zaradené len nominácie spĺňajúce základné požiadavky uvedené v nominačnom hárku a doručené do termínu uzávierky.
 6. Hodnotiacu komisiu navrhuje a zostavuje vyhlasovateľ ocenenia. Členstvo v komisii je čestné a nezastupiteľné.
 7. Stretnutia hodnotiacej komisie sú neverejné a informácie o diskusii, ako aj o hlasovaní k jednotlivým nomináciám sú dôverné. Organizátor aj členovia hodnotiacej komisie sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o informáciách z nominačných hárkov a skupinových hodnotení. V prípade potreby získania doplňujúcich informácií môže poverený zástupca vyhlasovateľa tieto vyžiadať od účastníka.
 8. Hodnotiaca komisia má právo v prípade zistenia o uvedení nepravdivých alebo skresľujúcich informácií zo strany účastníka cenu účastníkovi neudeliť, resp. víťazovi ju odňať.
 9. Mená ocenených účastníkov spolu s menami členov hodnotiacej komisie zverejní organizátor na slávnostnom udeľovaní cien. Miesto, dátum a čas slávnostného udeľovania cien zverejní organizátor minimálne jeden mesiac vopred na stránke www.efektia.sk.
 10. Ocenený účastník má právo používať označenie (vrátane loga EFEKTIA) s názvom víťaznej kategórie.
 11. Predložením nominácie poskytuje účastník výslovný súhlas na následné vyhotovenie a zverejnenie podobizne, zvukovo-obrazového záznamu, popisu projektu a zverejnenie názvu projektu a mena účastníka zo strany vyhlasovateľa primeraným spôsobom v hromadných oznamovacích prostriedkoch v súvislosti s ocenením. Písomná podoba tohto výslovného súhlasu nie je potrebná.

7.              Platnosť a účinnosť

 1. Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu tohto štatútu podľa vlastného uváženia, najmä, ak by vyhlasovateľ nemohol dosiahnuť cieľ špecifikovaný v tomto štatútu, alebo by mu preukázateľne hrozila škoda. V takom prípade musí túto informáciu bezodkladne zverejniť na webovej stránke.
 2. V prípade rozporu ustanovení štatútu týkajúcich ocenenia alebo nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu, vyhlasovateľ tieto rozpory alebo nejasnosti vysvetlí, resp. má právo na jednostrannú opravu rozporov a nejasnosti v štatúte.
 3. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci a vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.
 4. Štatút nadobúda účinnosť dňom podpisu organizátormi.

8.              Pre rok 2018 organizátor vyhlasuje nasledujúce kategórie:

 • Najlepší projekt energetickej efektívnosti – Verejný sektor
 • Najlepší projekt energetickej efektívnosti – Súkromný sektor

Vybraným projektom z projektov prihlásených do vyhlásených kategórií organizátor môže udeliť v roku 2018 nasledovné špeciálne ceny:

 • Najinovatívnejší projekt energetickej efektívnosti
 • Hlavná cena pre projekt energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie (inak aj projekt garantovej energetickej služby alebo EPC)
 • Cenu širšej odbornej verejnosti

[1] Zákon č. 321/2014 o energetickej efektívnosti https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/321/20141201