Víťazné projekty 2018

EFEKTIA 2018:

Takmer 200 tisíc eur za rok. Toľko ušetril víťazný projekt EFEKTIA 2018

Najlepším projektom energetickej efektívnosti odovzdal ceny aj minister hospodárstva Peter Žiga.

Energetická efektívnosť je témou dnešnej doby. Okrem životného prostredia dokáže výrazne šetriť aj rozpočty súkromných aj verejných organizácií. Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES) preto zorganizovala už druhý ročník súťaže o najlepšie projekty energetickej efektívnosti. Ide o investície do nových technológií a modernizácie budov, ktoré významne znižujú platby za energie. V tomto roku súťaž niesla podtitul Voľnejšie ruky pre verejný sektor. Využitie tzv. Garantovanej energetickej služby bude – vďaka nedávnej zmene štatistického vykazovania týchto investícií – oveľa dostupnejšie pre subjekty štátnej správy a samosprávy.

„Je veľmi pozitívne, že ocenenie získavajú projekty, ktoré môžu byť inšpiráciou pre ďalších. Znižovanie energetickej náročnosti je našou strategickou prioritou. Prispieva k ochrane životného prostredia, uvoľňuje finančné zdroje pre iné zmysluplné využitie a v neposlednom rade zvyšuje konkurencieschopnosť podnikov aj celej našej ekonomiky. Aj preto rezort tento rok podpísal dobrovoľné dohody o úsporách energie s 11 najväčšími priemyselnými hráčmi a pripravujú sa ďalšie dohody. povedal minister hospodárstva Peter Žiga.

„Cieľom Efektie je zvyšovať povedomie o nesporných výhodách garantovanej energetickej služby. Súťaž verejne oceňuje nasledovaniahodné príklady zodpovedných verejných a súkromných organizácií. Len 11 prihlásených projektov v rámci verejného sektora dosiahlo kumulatívnu úsporu 1000 MWh za rok. A tieto ukazujú cestu ostatným, pretože potenciál výrazne znížiť spotrebu a ušetriť na energiách má väčšina samospráv a väčších súkromných podnikov. Očakávam, že aj vďaka pozitívnej novinke vo vykazovaní energeticky efektívnych investícií budeme budúci rok hodnotiť opäť vyšší počet prihlásených a veľmi zaujímavých projektov,“ povedal Marcel Lauko, predseda Správnej rady APES, ktorá súťaž organizuje.

 
EFEKTIA 2018

Do súťaže sa tento rok prihlásila dvadsiatka projektov, realizovaných predovšetkým v posledných dvoch rokoch v celkovej investičnej hodnote 4 mil. eur. Len projekty prihlásené v kategórii verejný sektor priniesli úsporu cez 1000 MWh energie. Porota súťaže hodnotila projekty v kategóriách verejný a súkromný sektor, a udelila aj hlavnú cenu pre celkovo najlepší projekt garantovanej energetickej služby. Tým sa stal projekt Energeticky úsporné opatrenia v areáli Nemocnice arm. generála L. Svobodu vo Svidníku. V roku 2016 znížili náklady na spotrebu energie o 192 tisíc eur.

 
Víťazné projekty súťaže EFEKTIA 2018:
Kategória Verejný sektor
1.miesto EPC pre Gymnázium M.R. Štefánika a Gymnázium Imre Madácha Realizátor: Trnavský samosprávny kraj
2.miesto Zvýšenie energetickej efektívnosti Nemocnice s Poliklinikou Sv. Jakuba, n. o. v Bardejove Realizátor: Nemocnica s Poliklinikou Sv. Jakuba, n.o.
3.miesto Oprava budovy Materskej školy – Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v Dúbravách. Realizátor: obec Dúbravy
Kategória Súkromný sektor
1.miesto Energeticky úsporné opatrenia v areáli Nemocnice arm. generála L. Svobodu v Svidníku. Realizátor: Svet zdravia, a.s.
2.miesto Efektívne využitie zónového vykurovania v budove SO4202 Realizátor: Slovnaft, a.s.
3.miesto Energetická úspornosť budovy Vysokej školy manažmentu / City University of Seattle.

 

Realizátor: City University of Seattle
Hlavná cena  Energeticky úsporné opatrenia v areáli Nemocnice arm. generála L. Svobodu v Svidníku.

 

Kategória Verejný sektor

V kategórii verejný sektor zvíťazil projekt EPC (Energy performance contracting, t. j. Garantovaná energetická služba – GES) pre Gymnázium M.R. Štefánika a Gymnázium Imre Madácha, realizovaný Trnavským samosprávnym krajom. V škole zmodernizovali vykurovací systém a realizovali čiastočnú výmenu okien za účelom zníženia spotreby energie formou permanentného energetického manažmentu. Vďaka využitiu garantovanej energetickej služby dodávateľ technológie škole zo zákona garantuje vopred deklarovanú úsporu energie. Podmienkou je, aby majiteľ budovy dodržal pravidlá energeticky efektívnej prevádzky nového zariadenia. Peniaze ušetrené na energiách môže gymnázium investovať do svojej ďalšej modernizácie, alebo skvalitneniu vyučovacieho procesu.

 

 

Striebornú priečku obsadil projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti Nemocnice s Poliklinikou Sv. Jakuba v Bardejove. Nemocnica zmodernizovala svoju práčovňu novými technológiami, rekonštrukciou rozvodov, vybudovala fotovoltickú elektráreň na fasáde budovy kotolne a skvalitnila riadiaci systém. Vďaka projektu  sa podarilo zlepšiť jej technickú vybavenosť v oblasti energetického hospodárstva za súčasného dosahovania úspor a nákladov v spotrebe primárnej energie. Tento projekt bol tiež zrealizovaný ako garantovaná energetická služba.

 

Tretie miesto v rámci verejného sektoru získal projekt Oprava budovy Materskej školy – Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v Dúbravách. Realizátor zrekonštruoval budovu Materskej školy v Dúbravách čím znížil jej energetickú náročnosť. Obec dovtedy vynakladala nemalé finančné prostriedky na prevádzku a budova bola v havarijnom stave. Vďaka realizácii projektu obec dosiahla výraznú úsporu spotreby elektrickej energie, zníženie počtu operatívnych problémov, zjednodušenie obsluhy kotla a v neposlednom rade väčšie pohodlie pre škôlkarov.

Kategória Súkromný sektor

Ocenenie za prvé miesto v kategórii súkromný sektor získala spoločnosť Svet zdravia za projekt Energeticky úsporné opatrenia v areáli Nemocnice arm. generála L. Svobodu vo Svidníku. Veľkú úsporu nemocnici priniesla výmena zastaraného centrálneho parného systému zásobovania teplom s nedostatočnou reguláciou. Vďaka investícii nemocnica znížila spotreba plynu približne o polovicu. Ročná celková garantovaná úspora energií bola v roku 2016 prekročená o 23% (celková úspora 192 100 EUR s DPH), v roku 2017 potom o 11 % (celková úspora 173 352 EUR). Projekt si právom odniesol aj Hlavnú cenu EFEKTIA 2018 za celkovo najlepší projekt GES.

Druhú priečku obsadil projekt Efektívne využitie zónového vykurovania v budove SO4202, realizátora Slovnaft. Podstatou projektu je vybudovanie lokálnych zdrojov tepla za účelom efektívnejšieho využitia energie zemného plynu s predpokladanou úsporou finančných prostriedkov, a modernizácia neefektívnych výmenníkových staníc. Slovnaft zároveň odstavil nevyužívané prevádzky od vykurovania, čo prinieslo ďalšiu úsporu plynu.

Tretie miesto bolo udelené Projektu energetickej úspornosti budovy Vysokej školy manažmentu / City University of Seattle. Vďaka realizovanému  projektu  sa podarilo budovu školy zmeniť na „smart“ budovu. Realizátor spojil vybrané energetické zariadenia (kúrenie, chladenie, vzduchotechnika) do jednotného systému merania a regulácie, inštaloval frekvenčné meniče na vzduchotechnických zariadeniach vrátane snímačov kvality vzduchu, moderné obehové čerpadlá, inštaláciu kontroly maximálnej intervalovej spotreby elektriny a realizoval výmenu svietidiel v učebniach a spoločných priestoroch školy za efektívne LED svetlá.