Štartuje prvý ročník súťaže EFEKTIA

Štartuje prvý ročník súťaže EFEKTIA

v  EFEKTIA – Ocenenie za energetickú efektívnosť

v  Najlepšie projekty verejného aj súkromného sektora v oblasti energetickej efektívnosti

v  Potenciál energetických úspor v SR: verejný sektor – 60 mil. € ročne, priemysel – 340 mil. € ročne

v  Prihlasovanie projektov od 4.4.2017 do 8.5.2017, vyhlásenie víťazov 19.6.2017


Asociácia poskytovateľov energetických služieb v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a Slovenskou radou pre zelené budovy vyhlasuje súťaž o najlepšie projekty energetickej efektívnosti v Slovenskej republike. O ocenenie EFEKTIA sa môžu uchádzať podnikateľské subjekty, štátne a verejné inštitúcie, obce a mestá so sídlom na území SR, ktoré zrealizovali projekt zameraný na energetickú efektívnosť. Záštitu nad projektom EFEKTIA prevzal podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, zodpovedný za Energetickú úniu. Všetky informácie o ocenení EFEKTIA 2017 sú k dispozícii na stránke www.efektia.sk.

 

Bratislava, 4. apríl 2017 – Od dnes môžu svoje projekty v oblasti energetickej efektívnosti prihlásiť do súťaže EFEKTIA subjekty z verejného aj súkromného sektora. Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES-SK) v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) a Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC) ohlásili prvý ročník súťaže o najlepšie projekty energetickej efektívnosti.

 

„Sme presvedčení, že na Slovensku je veľký potenciál v oblasti realizácie energeticky efektívnych projektov vo verejnom aj súkromnom sektore. Možnosti ako a kde tieto projekty efektívne realizovať sú naozaj veľké, potenciál však dostatočne nevyužívame. Ak by sa realizovali projekty energetickej efektívnosti iba s 20-percentnou priemernou úsporou, čo sú reálne predpoklady, dokázali by sme ročne ušetriť vo verejnom sektore približne 60 miliónov eur, v priemysle dokonca 340 miliónov. Téma energetickej efektívnosti je veľmi aktuálna nielen na Slovensku, ale v rámci celej EÚ. Sme úprimne radi, že záštitu nad projektom EFEKTIA prevzal Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie,“ hovorí Marcel Lauko, predseda Správnej rady APES-SK.

 

Európa dnes viac ako inokedy stojí na čele celosvetového úsilia v oblasti klímy. Nielen tým, že vytvára podmienky pre trvalo udržateľnú zamestnanosť, rast a investície, ale aj nemennosťou svojich  záväzkov v oblasti klímy a energetiky. Európa je na prahu revolúcie čistej energie, teda energie, ktorá je vyrobená najviac šetrným spôsobom smerom k životnému prostrediu. Častokrát zvyknem opakovať, že najlacnejšia, najčistejšia a najbezpečnejšia energia je tá, ktorá sa vôbec nespotrebuje. Preto aj energetickú efektívnosť treba považovať za samostatný zdroj energie. Ide o jeden z najhospodárnejších spôsobov prechodu súčasných energetických systémov na nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré je základom stratégie Energetickej únie, ako aj nového podnikateľského modelu, ktorý bude v budúcnosti rásť a do ktorého sa oplatí investovať.  Som rád, že Slovensko je na dobrej ceste splniť svoje záväzky v oblasti energetickej efektívnosti do roku 2020, čo prispeje k zníženiu našej závislosti od dovozu energie, zníženiu emisií, ako aj tvorbe nových pracovných miest,“ povedal Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie, zodpovedný za Energetickú úniu.

 

Energetická efektívnosť a uvádzanie inovatívnych technológií do praxe sú cestou k šetreniu nákladov za energie, zvyšovaniu konkurencieschopnosti a udržateľnosti, znižovaniu CO2 , a teda aj k ochrane životného prostredia. „Z prieskumov nám vyplýva, že najčastejšími bariérami je financovanie a slabé povedomie o možnostiach realizácie takýchto projektov. Aj preto spojili sily tri odborné subjekty a spoločne sa rozhodli vytvoriť inšpiratívnu platformu, prostredníctvom ktorej podporia rozvoj energetickej efektívnosti a implementácie inovatívnych riešení. Chceme nielen ukazovať pozitívne príklady, ale aj oceniť najlepšie projekty v tejto oblasti. Naša vízia je dlhodobá, a preto veríme, že prestíž ocenenia EFEKTIA bude každým rokom rásť,“ uvádza Marcel Lauko.

 

Dlhodobou ambíciou projektu EFEKTIA je získať verejné uznanie pre progresívne mestá, obce, organizácie a spoločnosti, ktoré vlastnou aktivitou prispievajú k efektívnemu využívaniu energií. Ukázať ich ďalším ako pozitívne a nasledovaniahodné príklady. Tie najlepšie oceniť certifikátom, aby aj ich klienti, partneri či obyvatelia mesta vedeli, že svoju činnosť vykonávajú zodpovedne, znižujú náklady na energie a prispievajú tým aj ku skvalitňovaniu životného prostredia.

 

„Energetická efektívnosť významnou mierou prispieva k celkovej udržateľnosti projektov. Slovenská rada pre zelené budovy, ako hlavný ambasádor udržateľnosti na Slovensku, preto víta každú iniciatívu, ktorá zvýši povedomie o inováciách v tejto oblasti. Súťaž EFEKTIA 2017 považujeme za zaujímavú a perspektívnu platformu na presadzovanie myšlienky udržateľnosti v sektore stavebníctva,“ hovorí Pavol Kukura, predseda Predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy.

 

Verejný sektor prevádzkuje približne 15 000 budov. Štrukturálne fondy na realizáciu energeticky efektívnych projektov sú najčastejším modelom financovania. Ich aktuálna alokácia do tejto oblasti však môže pokryť maximálne 15 % z nich. Čo s ostatnými? „Celosvetovo osvedčenou a používanou metódou pre zvyšovanie energetickej efektívnosti s garanciou dosiahnutia plánovaných výsledkov je tzv. EPC – Energy Performance Contracting (na Slovensku tiež nazývaný ako Garantovaná energetická služba) model. Je odpoveďou na najčastejšiu bariéru, ktorou je financovanie – umožňuje totiž využiť potenciál budúcich úspor energie každej budovy na  financovanie potrebných investícií. EPC  model je cesta, ako použiť budúce úspory  energie na realizáciu energeticky efektívnych opatrení teraz. Šetrí energiu v budúcnosti, a peniaze už dnes. A navyše, výška úspory je zmluvne garantovaná, čo zjednodušene znamená, že ak klient nič neušetrí, klient nič nezaplatí,“ dodáva Marcel Lauko.

 

O ocenenie EFEKTIA 2017 sa môžu uchádzať podnikateľské subjekty, štátne a verejné inštitúcie, obce a mestá so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré v období od 1.4. 2012 do 31.3.2017 zrealizovali projekt zameraný na energetickú efektívnosť. Generálnym partnerom projektu EFEKTIA sú Slovenské elektrárne. Všetky informácie sú dostupné na stránke www.efektia.sk.

 

V pilotnom ročníku EFEKTIA 2017 sú vyhlásené kategórie :

  1. Najlepší projekt energetickej efektívnosti – Verejný sektor: Budovy
  2. Najlepší projekt energetickej efektívnosti – Verejný sektor: Verejné osvetlenie
  3. Najlepší projekt energetickej efektívnosti – Súkromný sektor: Priemysel
  4. Najlepší projekt energetickej efektívnosti – Súkromný sektor: Obchod/Služby/Administratíva

 

Špeciálne ocenenia:

  1. Najinovatívnejší projekt energetickej efektívnosti
  2. Hlavná cena pre projekt energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie (projekt garantovej energetickej služby alebo EPC)

______________________________________________________________________________________________

 

Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES-SK)

APES-SK je záujmovým združením právnických osôb, ktoré vzniklo s cieľom podporovať využívanie Energy Performance Contracting-u v Slovenskej republike v záujme posilnenia racionálneho využívania obmedzených energetických zdrojov. APES-SK bola oficiálne zaregistrovaná 25.8.2014 a v súčasnosti má 16 členov. Viac informácií nájdete na adrese: www.apes-sk.eu.

 

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC)

SKGBC je hlavný ambasádor udržateľnej výstavby na Slovensku. Zasadzuje sa o to, aby sa ekonomicky, ekologicky a esteticky navrhované budovy so zdravým vnútorným prostredím, v ktorých sa nemrhá energiou ani inými zdrojmi stali bežnou vecou. Viac informácií nájdete na adrese: www.skgbc.org.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

SIEA je štátna príspevková organizácia, jej zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Od roku 2007 plní štátne úlohy v oblasti podpory inovácií, sleduje a vyhodnocuje inovačné aktivity na Slovensku a navrhuje opatrenia na ich podporu. Viac informácií nájdete na adrese: www.siea.sk.