Uplatní sa EPC pri rekonštrukcii vysokoškolských internátov?

V zmysle vyhlásení predstaviteľov vlády z predchádzajúcich týždňov sa pri rekonštrukcii vysokoškolských internátov uvažuje s využitím metódy EPC – Energy Performance Contracting-u (resp. garantovaná energetická služba – GES, podľa slovenskej legislatívy) ). Dôvodom je predovšetkým dopad novej regulácie Eurostat-u zo septembra 2017, podľa ktorej sa investície do energetickej efektívnosti verejných budov financované zo súkromných zdrojov realizované formou EPC (t.j. splácané z dosiahnutých garantovaných úspor energie pri splnení stanovených podmienok – predovšetkým prenos rizika na súkromný sektor) nezapočítavajú do verejného dlhu.

Okrem tejto výhody, je ďalším benefitom využitia EPC tiež efektívnejšie využitie alokovaných verejných zdrojov. Ich kombináciou so súkromnými zdrojmi cez EPC bude totiž možné realizovať vyšší počet projektov komplexnej rekonštrukcie budov internátov.

S cieľom optimalizácie procesu využitia EPC v tejto oblasti, iniciovala Asociácia poskytovateľov energetických služieb v priebehu uplynulých týždňov sériu pracovných stretnutí so zástupcami Ministerstva financií SR, Ministerstva hospodárstva SR a Slovenského investičného holdingu. Témami rokovaní boli predovšetkým praktické otázky súvisiace so zabezpečením kvality prípravy a realizácie projektov, ako aj ich súladu s usmernením Eurostat-u.

Predstavitelia APES-SK poskytli zástupcom uvedených inštitúcií viaceré odporúčania k budúcej implementácii projektov založené na dlhoročných praktických skúsenostiach tak zo Slovenska, ako aj z iných európskych trhov. APES-SK tiež pripravil informačnú prezentáciu pre vlastníkov a správcov verejných budov zameranú na princípy a výhody EPC a na postup prípravy projektov realizovaných týmto spôsobom.

Ďalšie rokovania zúčastnených strán budú organizované podľa aktuálnych potrieb.