Trendy na trhu s energetickými službami

Nový prieskum trhu s energetickými službami (vykonaný v rámci projektu QualitEE) priniesol zaujímavý prehľad vývoja národných trhov s energetickými službami v Európe. Tento prieskum z roku 2019 je už druhým prieskumom projektu QualitEE (prvý sa konal v roku 2017), respondentmi prieskumu boli poradcovia a poskytovatelia energetických služieb. Prieskumy trhu s energetickými službami boli na Slovensku vykonané v dvojročných intervaloch od roku 2013, čo umožňuje analyzovať vývoj trhu a prináša zaujímavé výstupy analýzy zhrnuté v nasledujúcom texte.

  • Trh GES zaznamenal nárast

Podľa výsledkov prieskumu trh GES na Slovensku rastie a nasleduje tak všeobecný trend rastu na európskych trhoch. Na Slovensku uvádza 50% respondentov mierny nárast trhu
s GES za posledný rok a 17% dokonca významný nárast, pričom EU trhy vykazujú mierne nižšie hodnoty rastu.

Z dlhodobého hľadiska bol najvýraznejší nárast zaznamenaný v roku 2015, kedy nárast trhu indikovalo viac ako 80 % trhových aktérov a vysoko pravdepodobne trh reflektoval nastavenie legislatívneho prostredia vo forme zákona o energetickej efektívnosti v roku 2014.

  • Typický GES projekt

Najčastejšie trvá na Slovensku aj v EÚ projekt GES 5-10 rokov. Výška investície sa na Slovensku pohybuje prevažne v rozsahu 200-500tis. euro, na rozdiel od priemeru zapojených EÚ krajín kde je typická investícia vo výške až 1-5 miliónov euro. Najviac slovenských klientov GES projektov predstavujú až v 75tich percentách samosprávy, nasledujú s rovnakým podielom školy a klienti z priemyselných odvetví.

  • Rozvoj trhu brzdia dotácie

Až 75% respondentov z radov slovenských poradcov a poskytovateľov GES považuje neistotu pri získavaní dotácií a existujúce nastavenie dotačných mechanizmov za bariéru pre rozvoj garantovaných energetických služieb, pričom v priemere EÚ je táto bariéra málo významná. Táto bariéra bola pre Slovensko indikovaná vysokým percentom aj v prieskumoch v rokoch 2017 a 2015. Ďalšími významnými bariérami sú v roku 2019 nedostatočná podpora zo strany štátu a administratívne bariéry vo verejnom sektore.

  • Nárast cien energie a obmedzené rozpočty motivujú k využívaniu GES

Keď sa zameriame na faktory podporujúce rast trhu s GES, najdôležitejším aspektom sa ukázal kontinuálny nárast cien energie, čo uvádza 67% respondentov na Slovensku. Ďalšími významnými faktormi rozvoja trhu sú obmedzené rozpočty vo verejnom sektore a garancia dosahovaných úspor.

Zhodnotenie výsledkov prieskumu QualitEE v európskom merítku.