EFEKTIA 2017: Predstavujeme najlepšie projekty energetickej efektívnosti v SR

Ocenenie EFEKTIA pozná prvých laureátov. Prvý ročník udeľovania ocenení za energetickú efektívnosť dnes vyvrcholil slávnostným vyhlásením víťazov na rovnomennej konferencii EFEKTIA 2017 v Bratislave. V kategórii verejný sektor si ocenenie EFEKTIA za najlepšie projekty energetickej efektívnosti prevzali zástupcovia mesta Malacky a obce Jablonec. Najlepšie projekty v súkromnom sektore realizovali spoločnosti HERN s.r.o. a Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. Špeciálnu cenu za najinovatívnejší projekt si odniesla spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s. Hlavnú cenu pre projekt energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie získala Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci. Ocenenia EFEKTIA odovzdali okrem iných významných hostí aj podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič a minister hospodárstva SR Peter Žiga.

„V prvom rade by som chcel poďakovať všetkým, ktorí prihlásili svoje projekty do súťaže a pomohli nám rozšíriť povedomie o dôležitosti energetickej efektívnosti na Slovensku. Gratulujem realizátorom víťazných projektov a verím, že budú skvelou inšpiráciou pre ďalšie subjekty. Potenciál energetických úspor je na Slovensku obrovský vo verejnom aj súkromnom sektore. Veď iba 45 projektov, prihlásených do EFEKTIE, prináša ročne úsporu takmer 900 tisíc eur, čo nie je zanedbateľná čiastka,“ hovorí Marcel Lauko, predseda Správnej rady Asociácie poskytovateľov energetických služieb.

Ocenenie EFEKTIA pozná prvých laureátov. Prvý ročník udeľovania ocenení za energetickú efektívnosť vyvrcholil slávnostným vyhlásením víťazov na rovnomennej konferencii EFEKTIA 2017 v Bratislave

Hlavnú cenu súťaže EFEKTIA 2017 pre projekt energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie prevzal zástupca Psychiatrickej liečebne Samuela Bluma v Plešivci z rúk podpredsedu Európskej komisie, zodpovedného za Energetickú úniu, Maroša Šefčoviča. „Opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti sú čoraz viac uznávané ako prostriedok nielen na dosiahnutie udržateľných dodávok energie, znižovanie emisií skleníkových plynov, zlepšenie bezpečnosti dodávok a zníženie nákladov na dovoz, ale aj na podporu konkurencieschopnosti európskych ekonomík.  Európa je lídrom v rozvoji nových čistých technológií, ktoré ponúkajú energeticky efektívne riešenia nielen v energetike, ale aj doprave, priemysle, stavebníctve, či v poľnohospodárstve. Preto som veľmi rád, že sa do súťaže zapojilo 45 projektov, ktoré potvrdzujú našu európsku skúsenosť, že veľké úspory energie možno dosiahnuť aj prostredníctvom jednoduchých foriem obnovy, napríklad izoláciou podkrovia, stien alebo viacnásobným zasklením,“ uviedol Maroš Šefčovič.

Na fotografi zľava: MUDr. Pavol Džodla, Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma, víťaz Hlavnej ceny EFEKTIA 2017; Peter Žiga, minister hospodárstva SR; Maroš Šefčovič, podpredseda EK, zodpovedný za Energetickú Úniu.

Stabilizácia energetického hospodárstva významne prispela k zefektívneniu ekonomiky psychiatrickej liečebne v situácii, keď zdravotníctvo zápasí s nedostatkom financií. V Plešivci majú garantovanú ročnú úsporu 1 484 199 kWh zemného plynu, čo s DPH predstavuje 72 726 eur. Na ostatných nákladoch ušetria ďalších 85 370 eur za rok. Psychiatrická liečebňa hospodári bez dlhov a s kladným hospodárskym výsledkom. Modernizáciou zariadení sa značne zlepšila aj estetická a ekologickej situácia.

Špeciálnu cenu za najinovatívnejší projekt odovzdal spoločnosti KINEX BEARINGS, a.s., minister hospodárstva SR Peter Žiga. Základnou motiváciou bolo zníženie prevádzkových nákladov na chladenie v procese kalenia. Projekt umožnil spoločnosti odpojiť sa od dodávateľa chladu a vyrábať si chlad svojpomocne. Zároveň priniesol veľkú finančnú úsporu, keďže šetrí až 92% pôvodných nákladov. Vo finančnom vyjadrení to znamená 44 389 eur ročne. Sekundárnym javom, ktorý spoločnosť zaznamenala, je nárast kvality výroby. „Energetická efektívnosť je dôležitá podmienka konkurencieschopnosti firiem i celých ekonomík, preto aj ministerstvo hospodárstva podporuje a aj naďalej bude podporovať rozvoj progresívnych a energeticky úsporných technológií na Slovensku,“ povedal pri odovzdávaní ceny minister hospodárstva Peter Žiga.

Mesto Malacky zvíťazilo v kategórii verejných budov s projektom EPC Malacky, ktorý riešil racionalizáciu, rekonštrukciu a modernizáciu  energetického hospodárstva troch objektov – športovej haly, centra sociálnych služieb a kina. Realizáciou projektu ušetria Malacky ročne 147 342 kWh elektriny, 307 900 kWh zemného plynu a 33 005 kWh tepla, čo predstavuje celkovú ročnú úsporu 43 841 eur.

Najlepší projekt energetickej efektívnosti v kategórii verejného osvetlenia realizovala obec Jablonec. Umožnil zmodernizovať sústavu verejného osvetlenia a vďaka využitiu modelu EPC bolo možné financovať celý projekt z dosiahnutých úspor na spotrebe elektriny a úspor na údržbe. Hlavným prínosom je výrazné zvýšenie úrovne osvetlenia verejných priestorov obce, čo má pozitívny vplyv na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky ako aj celkovej bezpečnosti v obci.

Vďaka projektu obec s 999 obyvateľmi ročne ušetrí 17 162 kWh elektriny, čo znamená 4 952 eur. Ocenenie odovzdala Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry: „Obnovou verejného osvetlenia sa začali samosprávy významnejšie zaoberať takmer pred 10 rokmi. Vďaka podporným mechanizmom, ktoré administrovala aj naša agentúra, si mohlo osvetľovacie sústavy zrekonštruovať vyše 700 obcí. Bola to jedinečná príležitosť obnoviť osvetlenie naozaj komplexne a s tými najlepšími technológiami. Aj vďaka tomu mohli byť riešenia náročnejšie a vstupné investície vyššie, ako je suma, ktorá sa pri prevádzke ušetrí. V každom prípade, mnohé z podporených projektov inšpirovali ostatné samosprávy. A keďže miest s nevyhovujúcim osvetlením je na Slovensku stále veľa, je dnes dôležité hovoriť o príkladoch, ako je Jablonec, pri ktorých si dokážu samosprávy financovať obnovu osvetlenia z úspor.“

Unikátne riešenie spoločnosti HERN s.ro. s názvom Multigenračná jednotka si odnieslo ocenenie EFEKTIA 2017 v kategórii Súkromný sektor – Priemysel. Zariadenie, ktoré využíva nielen prednosti kogenerácie, či trigenerácie, ale dáva ešte viac. Primárne je zariadenie navrhnuté na výrobu tepla. Sekundárny produkt vo forme elektriny zabezpečuje chod technológií a objektov. Palivom je v tomto prípade zemný plyn. Spoločnosť sa stala prvou na svete, ktorá uviedla do praxe takéto riešenie. Dnes už majú za sebou úspešný rok prevádzky, pričom ročne ušetria až 130 000 eur. Cenu víťazovi odovzdal Miroslav Šarišský, manažér externej komunikácie a udržateľného rozvoja Slovenských elektrární, generálneho partnera podujatia.

Príkladom pre ďalšie subjekty v cestovnom ruchu a kúpeľníctve môže byť projekt spoločnosti Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. Laureát ocenenia EFEKTIA 2017 v kategórii Obchod/Služby/Administratíva efektívne využil odpadnú geotermálnu energiu na vykurovanie a prípravu teplej vody v objektoch kúpeľov: Švajčiarske domy, Balneoterapia, Grand Hotel Strand. Vďaka realizácii projektu energetickej efektívnosti ušetria v kúpeľoch až 80% nákladov na nákup plynu, čo predstavuje ročnú úsporu 56 772 eur.

Projekt sa spláca z úspor, celkové prevádzkové náklady sú nižšie. Okrem toho zmodernizovali a zautomatizovali celý systém. „Projekt v kúpeľoch Vyšné Ružbachy je ukážkou, že aj v cestovnom ruchu môžu opatrenia do zvýšenia efektívnosti využitia energie priniesť ekonomicky zaujímavé výsledky. Zužitkováva sa v ňom potenciál termálnych vôd, ktoré predstavujú jedno bohatstiev Slovenska. Ide o zmysluplné riešenie, ktoré je zrealizované veľmi profesionálne a jeho výsledkom je veľmi dobrá návratnosť,“ uviedol predseda Predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy Pavol Kukura, ktorý ocenenie EFEKTIA odovzdal.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže EFEKTIA je Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES-SK) v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) a Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC). Záštitu nad projektom prevzal Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie, zodpovedný za Energetickú úniu. Generálnym partnerom projektu EFEKTIA sú Slovenské elektrárne. Všetky informácie sú dostupné na stránke www.efektia.sk.