RIZIKÁ PROJEKTOV EPC

Projekty EPC garantujú úspory energie v technických jednotkách a predpovedajú ich ekonomický efekt. Riziká EPC kontraktov súvisia so zmenami, ktoré môžu nastať v podnikateľskom aj prírodnom prostredí.

Riziko počasia

Výsledky projektov zameraných na zníženie spotreby energie na vykurovanie či klimatizáciu budov závisia od aktuálneho počasia. . Bežne sa porovnáva spotreba v ročnom období pred realizáciou projektu (základná perióda) so spotrebou v jednotlivých ročných obdobiach po realizácii projektu (roky úsporovej periódy).

Pre vyhodnocovanie vykurovania (čo je najčastejšia úloha pri modernizácii budov) sa používa dennostupňová metóda, ktorou sa vypočítava spotreba v teplárenstve a centralizovanom zásobovaní budov.

Garancia v technických jednotkách predstavuje koľko by sa ušetrilo, keby počasie (reprezentované počtom dennostupňov) bolo v roku úsporovej periódy presne také, ako bolo v základnej perióde.

Príklad:

  • v základnej perióde sa spotrebovalo 1000 kWh, modernizácia garantuje, že sa má spotrebovať 800 kWh (úspora 20%)
  • v prvom roku úsporovej periódy prišlo počasie, v ktorom by sa bez realizácie projektu spotrebovalo 1100 kWh, garantovaná úspora bude splnená, ak sa spotrebuje 880 kWh
  • v druhom roku úsporovej periódy prišlo také počasie, že bez realizácie projektu by sa spotrebovalo 900kWh, garantovaná úspora bude splnená pri spotrebe 720kWh

V prvom roku úsporovej periódy teda prijímateľ služby zaplatí za energiu viac, ako bolo natvrdo rozpočtované v základnej perióde, ale finančná hodnota úspor je vyššia ako predpokladal.

V druhom roku úsporovej periódy prijímateľ služby zaplatí za energiu menej, ako v prepočte základnej periódy, ale finančná hodnota úspor bude nižšia ako predpokladal.

EPC kontrakt nechráni prijímateľa garantovanej energetickej služby pred rizikom počasia. Toto riziko prijímateľ niesol aj pred vstupom do kontraktu EPC a nesú ho všetci vlastníci vykurovaných nehnuteľností. Realizácia úsporných opatrení znižuje citlivosť na riziko zmeny počasia, ale úplne ho neeliminuje.

Riziko ceny energetických vstupov

Cena nakupovaných vstupov energií je regionálne závislá, ovplyvnená tarifnými politikami a rozhodnutiami regulátora trhu. Účastníci EPC kontraktu nemajú žiadny vplyv na jej výšku.

EPC kontrakt nechráni prijímateľa garantovanej energetickej služby pred rizikom zmeny cien energetických vstupov. Toto riziko niesol aj pred vstupom do EPC a nesú ho všetci používatelia. Realizácia úsporných opatrení zníži citlivosť na riziko zmeny cien energetických vstupov, ale nedokáže ho úplne odstrániť.

Osobitý prístup v rámci EPC projektu vyžaduje zmena tepelného zdroja (napr. prechod na kotol na biomasu). Tu obidve strany musia riadiť riziká poctivým uvážením všetkých možných variantov budúceho vývoja.

Riziko, že poskytovateľ EPC služby nedosiahne garantovanú úsporu energie a nesplatí úhradu za prípadný výpadok úspor energie

Podľa informácií APESu dotereraz na Slovensku každý dodávateľ EPC uhradil finančnú hodnotu výpadku úspor v prípade, že takáto situácia nastala. Sme presvedčení, že to nie je otázkou vymáhateľnosti práva, ale obchodných dôvodov. Konkurencia medzi dodávateľmi garantovaných EPC projektov je vysoká. O doteraz malý trh má záujem veľký počet kvalifikovaných hráčov. O slovenský trh garantovaných energetických služieb prejavujú záujem aj českí a rakúski podnikatelia. Investícia do získania know-how na poskytovanie garantovaných energetických služieb je pomerne vysoká – čas, úsilie, skúsenosť, nové obchodné vzťahy a modely. Preto neuspieť na malom trhu, kde každý každého pozná, znamená zmárniť túto investíciu.

Veľké podniky (členovia nadnárodných spoločností) sa obávajú rizika straty reputácie, náklady na výpadok úspor sú pre nich často pomerne bezvýznamné a pri uchádzaní sa o ďalšie verejné zákazky nemajú záujem robiť si zlé meno neplatením záväzkov.

Pre malé a stredné podniky je EPC základom podnikania a nedodržanie kľúčových záväzkov by ohrozovalo ich existenciu na lokálnom trhu.

S týmto vedomím aj malé a stredné podniky pristupujú k selekcii projektov a rozumne riadia riziká tak, aby svoje podnikanie neohrozili. Opäť ide o efekt dlhodobého budovania know-how a vnímania jeho hodnoty.

Na slovenskom trhu garantovaných energetických služieb nie je obchodne priechodné nechať zbankrotovať firmu XY, založiť firmu XY Plus a plynule pokračovať v podnikaní. Riziko, že poskytovateľ garantovanej energetickej služby v prípade výpadku úspor neposkytne riadnu finančnú kompenzáciu, sa preto dá hodnotiť ako veľmi nízke.

Zmluva o EPC ustanovuje, že v prípade výpadku úspor má poskytovateľ po dohode s prijímateľom právo realizovať na vlastné náklady ďalšie opatrenia, vedúce k úsporám. Pre poskytovateľa je to často výhodnejšie ako platiť dlhé roky kompenzáciu za výpadok úspor. Pre prijímateľa je to takisto výhodné, lebo po ukončení projektu mu budú ostávať vyššie úspory.

Riziko, že sa nedosiahnu prevádzkové úspory

Modernizácia obvykle prináša úspory prevádzkových nákladov najmä na riadenie prevádzky, údržbu a počet pracovníkov. Napríklad náklady na údržbu sa dajú dobre porovnať medzi základnou periódou a rokmi úsporovej periódy. Pokiaľ ide o citlivú otázku zníženia počtu pracovníkov, zvyčajne sa vyčíslia náklady na predmetnú pracovnú silu v základnej perióde a zmluvne sa dohodne, že úspora v tejto výške sa započíta do celkových úspor. Riziko je tak na strane prijímateľa, čo sa považuje za férové a konzistentné s pracovným právom.

Riziko, že realizácia modernizácie sa neuskutoční riadne a včas

Riziko je rovnaké alebo menšie, ako v prípade zmluvy o dielo. Kvalita realizovaných prác je automaticky kontrolovaná hrozbou pokuty za nedosiahnutie garantovaných úspor. Vzhľadom na to, čo sme uviedli o investícii do know-how poskytovateľa, je jeho zainteresovanosť na dodržaní zmluvy vyššia ako v prípade štandardnej zmluvy o dielo. Zmluva o EPC obsahuje sankcie za nedodržanie zmluvných záväzkov podobné zmluve o dielo, ale s pridanými extenzívnymi garanciami za výsledný účinok diela. Každá organizácia má svoju politiku záruk a sankcií obsiahnutých v zmluvách o dielo a tieto ustanovenia je možné preniesť aj do zmluvy o EPC.

Riziko informačnej asymetrie

Poskytovateľ garantovanej energetickej služby má v oblasti merania, vyhodnocovania a vyčísľovania úspor energie obyčajne väčšie technické kompetencie a skúsenosti ako prijímateľ služby. Podľa Európskeho etického kódexu pre EPC, ktorý sa zaviazala dodržiavať značná časť poskytovateľov GES na Slovensku, musia byť všetky tieto postupy a výpočty verejné a prijímateľ projektu ich môže konzultovať s ďalšími odborníkmi. V prípade sporu o vyhodnotenie úspor sa zvyčajne obe strany vedia dohodnúť aj na technickom arbitrovi. Aj tým sa riziko prijímateľa projektu obmedzuje.

Riziko zmeny využívania objektov a zariadení projektu EPC

Projekty EPC sú typicky dlhodobé a nedá sa predpokladať, že užívateľ budovy kvôli kontraktu EPC v priebehu 10 rokov nezmení používanie budovy. Môže sa zmeniť počet žiakov v škole, pacientov v nemocnici, úradníkov v budove až po využitie na činnosti, ktoré sa v budove v základnej perióde vôbec nerealizovali. Môže dôjsť aj k ďalšej modernizácii či dostavby budovy v rámci iného projektu. Všetky tieto vplyvy treba pri výpočte garantovaných úspor vziať do úvahy. Sú to veci, s ktorými sa pri uzatváraní kontraktu jednoducho nepočítalo a preto spôsob výpočtu nebol zmluvne dohodnutý. Základným faktorom zníženia rizika pre prijímateľa služby je oprávnenie konzultovať výpočty úspor s externými odborníkmi, alebo prijatie odbornej arbitráže.