Zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti je účinný od 1. decembra 2014 a definuje pojem garantovanej energetickej služby, stanovuje požiadavky na zmluvu o garantovanej energetickej službe pre verejný sektor a určuje, kto môže garantovanú energetickú službu poskytovať (§ 17 a nasledujúce).

Zákon chráni prijímateľov garantovanej energetickej služby. Zároveň stanovuje primerané kvalifikačné požiadavky na poskytovateľov garantovaných energetických služieb.

APES považuje Zákon č. 321/2014 Z.z. za vyvážený a podporujúci trh energetických služieb. Ustanovenia zmluvy o garantovanej energetickej službe považujeme za vhodnú inšpiráciu aj pre privátny sektor.

EPC (Energy Performance Contracting) je v zmysle uvedeného zákona garantovanou energetickou službou.

Klasický projekt EPC predstavuje

  • realizáciu modernizácie
  • riadenie a supervíziu prevádzky modernizovaných objektov a zariadení podľa dohody zmluvných strán
  • vyhodnocovanie úspor a prípadné finančné plnenia súvisiace s garanciou úspor

Prevádzka a údržba modernizovaných objektov a zariadení ostáva v zodpovednosti prijímateľa služby.

V rozšírení tohto modelu sa strany môžu dohodnúť aj na tom, že poskytovateľ služby preberie aj celú, alebo čiastočnú zodpovednosť za prevádzku a údržbu.

Pri ďalšom rozšírení zároveň poskytovateľ môže napríklad ako regulovaný subjekt dodávať teplo, zemný plyn, či elektrickú energiu. Tomuto modelu sa hovorí Energy Contracting.

Pokiaľ sú splnené ostatné náležitosti Zákona č. 321/2014 Z.z., aj v týchto prípadoch ide o garantovanú energetickú službu.