Víťazné projekty EFEKTIA 2019

Viac ako 400 ton skleníkových plynov ročne, toľko ušetrí víťazný projekt súťaže EFEKTIA

Obnova budov a zariadení, vyššia kvalita, zlepšenie vnútorného prostredia a nižšia energetická záťaž, aj o tom bol tretí ročník oceňovania projektov energetickej efektívnosti. Väčšina prihlásených projektov bola realizovaná predovšetkým v posledných dvoch rokoch v celkovej investičnej hodnote takmer 8 miliónov eur. Len projekty prihlásené v kategórii verejný sektor priniesli úsporu takmer 860 MWh energie.

Porota súťaže hodnotila projekty v kategóriách verejný a súkromný sektor, a udelila aj hlavnú cenu pre celkovo najlepší projekt garantovanej energetickej služby. Tým sa stal projekt Zvýšenia energetickej efektívnosti Nemocnice Vranov nad Topľou. Vďaka garantovanej energetickej službe (GES) ročne ušetria 88 000 eur.

Cieľom projektu bola modernizácia technologických zariadení nemocnice pri splnení podmienky realizácie metódou GES bez potreby investície zo strany nemocnice. Výsledkom je komplexná modernizácia tepelného hospodárstva a významná obnova ďalších technologických celkov. Úspory dosahované v dôsledku vykonania týchto opatrení úplne postačujú na krytie investičných nákladov pri 10-ročnom GES kontrakte. Zníženie objemu skleníkových plynov ako priamy dopad vykonaných opatrení je na úrovni viac ako 400 ton ročne.

„Vďaka súťaži EFEKTIA dávame vlastníkom budov a zariadení príležitosť zviditeľniť projekty energetickej efektívnosti. Tie sú zároveň inšpiráciou pre ďalších nasledovníkov, ktorí majú záujem znižovať energetické nároky svojich objektov a tiež zvyšovať vlastnú konkurencieschopnosť. Teší ma, že kvalita prihlásených projektov bola tento rok opäť o niečo vyššie, čo len potvrdzuje fakt, že na Slovensku máme obrovský potenciál a realizátorov, ktorí vedia priniesť jedinečné riešenia, ktoré majú zmysel,“ dopĺňa organizátor súťaže a predseda správnej rady Asociácie poskytovateľov energetických služieb, APES-SK, Marcel Lauko.

 

Víťazné projekty súťaže EFEKTIA 2019:
Kategória Verejný sektor
1.miesto Základná škola s materskou školou F. J. Fugu, Vinné Rekonštrukcia tepelného hospodárstva školy Realizátor: KOOR, s.r.o.
2.miesto Mestská Krytá plaváreň Košice

Poskytovanie energetických služieb
metódou GES

Realizátor: Amper Savings, s.r.o.
3.miesto Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Zvýšenie energetickej efektívnosti budov Študentského domova

Kategória Súkromný sektor
1.miesto Národný futbalový štadión Realizátor: Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
2.miesto GOHR, s.r.o. Veľký  Šariš

Rekonštrukcia a modernizácia priemyselného osvetlenia na LED s automatickým
riadením

Realizátor: KOOR.sk, s.r.o.
3.miesto DEUFOL Slovakia, s.r.o.

Modernizácia osvetlenia výrobných hál

Realizátor: Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Hlavná cena  Nemocnica Vranov nad Topľou – Svet zdravia, a.s.

Zvýšenie energetickej efektívnosti Nemocnice Vranov nad Topľou

Realizátor: e-Dome, a.s.

Kategória Verejný sektor

V kategórii verejný sektor zvíťazil projekt Rekonštrukcie tepelného hospodárstva Základnej školy s materskou školou F. J. Fugu vo Vinnom. Cieľom projektu bola rekonštrukcia tepelného hospodárstva a výstavba novej kotolne, ktorá by umožnila vykurovanie priestorov, ktoré boli doposiaľ odstavené od vykurovania (približne 1/8 z celkových priestorov školy). V škole zrekonštruovali teplovodné rozvody  a vybudovali novú kotolňu , ktorú napojili na nový komín a vonkajšiu regulačnú stanicu plynu. Projekt významnou mierou prispel k zníženiu nákladov na energiu dodanú v zemnom plyne, a to konkrétne až o 19,68% (ušetrených 77 436 kWh energie dodanej v plyne), čo sa odráža na významnej úspore v dodanom a vyrobenom teple.

Druhé miesto obsadil projekt Poskytovania energetických služieb metódou GES v krytom bazéne v Košiciach. Priestory plavárne dostali nové osvetlenie, vymenilo sa filtračné čerpadlo na cirkuláciu bazénovej vody a rekonštrukciou prešla aj výmenníková stanica. Vďaka modernizácii sa podarilo nielen skrášliť estetiku bazénovej haly, zjednodušilo sa aj udržiavanie kvality bazénovej vody, či personálna záťaž prevádzky.

Bronz v rámci verejného sektoru získal projekt Zvýšenia energetickej efektívnosti budov Študentského domova Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Realiácia priniesla zvýšenie energetickej efektívnosti budovy, odstránila havarijný stav striech a obvodového plášťa. A to všetko s využitím obnoviteľných zdrojov na ohrev teplej úžitkovej vody a zabezpečením požadovaného komfortu pre ubytovanie študentov. Efektívnejším vykurovaním priestorov internátu sa okrem skvalitnenia ubytovania podarilo znížiť spotrebu plynu o viac ako 231 204 kWh/rok a znížiť emisie CO2 o viac než 62 ton za rok.

 

Kategória Súkromný sektor

V rámci kategórie súkromný sektor porotu najviac zaujal projekt Národný futbalový štadión. Cieľom zadávateľa bolo formou obchodno-verejnej súťaže nájsť najefektívnejšie, najlacnejšie a zároveň najekologickejšie riešenie dodávky tepla, chladu a elektriny. Národný futbalový štadión dokazuje, že aj pri značnom zastavaní územia sa dá realizovať dielo, ktoré môže dosahovať unikátne výsledky. Vysokým podielom obnoviteľných zdrojov energie na dodávke energie patrí projekt k unikátom vo svojej kategórii v celosvetovom meradle. Riešenie pozostávalo zo 4 transformátorových staníc s dvoma záložnými dieselagregátmi, moderných LED svietidiel, tepelných čerpadiel so studňami a plynovej kotolne. Unikátom je využívanie tzv. „odpadnej energie“ v prechodných obdobiach, kedy sa jednotlivé časti objektu budú môcť podľa potreby vzájomne vykurovať, či ochladzovať.

Druhé miesto získal projekt Rekonštrukcia a modernizácia priemyselného osvetlenia na LED s automatickým riadením spoločnosti GOHR, s.r.o. vo Veľkom Šariši. Podstatou projektu bola výmena existujúceho výbojkového priemyselného osvetlenia za LED technológiu s automatickým riadením príkonu v závislosti od prídavku denného svetla. Modernizácia prispela významnou mierou k zníženiu nákladov na elektrinu a zákazník na základe dosiahnutej úspory a kvality dodanej služby plánuje podobnú rekonštrukciu aj v ďalších objektoch.

Tretie miesto bolo udelené projektu Modernizácie osvetlenia výrobných hál spol. DEUFOL Slovakia, s.r.o. v Krušovciach. Hlavným cieľom bolo zlepšenie intenzity osvetlenia a zníženie nákladov na údržbu pôvodnej osvetľovacej sústavy a tým pádom aj zníženie vysokých nákladov na energie. Výmena svetelnej sústavy priniesla 74% úsporu elektrickej energie osvetlenia v porovnaní s predchádzajúcim stavom.