EFEKTIA 2017:

Predstavujeme najlepšie projekty energetickej efektívnosti v SR

Ocenenie EFEKTIA pozná prvých laureátov. Prvý ročník udeľovania ocenení za energetickú efektívnosť dnes vyvrcholil slávnostným vyhlásením víťazov na rovnomennej konferencii EFEKTIA 2017 v Bratislave.

V kategórii verejný sektor si ocenenie EFEKTIA za najlepšie projekty energetickej efektívnosti prevzali zástupcovia mesta Malacky a obce Jablonec.

Najlepšie projekty v súkromnom sektore realizovali spoločnosti HERN s.r.o. a Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.

Špeciálnu cenu za najinovatívnejší projekt si odniesla spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s.

Hlavnú cenu pre projekt energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie získala Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci.

Ocenenia EFEKTIA odovzdali okrem iných významných hostí aj podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič a minister hospodárstva SR Peter Žiga.

Psychiatrická liečebňa hospodári bez dlhov a s kladným hospodárskym výsledkom, modernizáciou zariadení sa značne zlepšila aj estetická a ekologická situácia

Motivácia a ciele:

Energetickým auditom bola zistená nehospodárna prevádzka zdroja tepla a príslušných tepelných zariadení. Areál bol zásobovaný teplom z vlastnej centrálnej kotolne prostredníctvom parných rozvodov tepla a následne prostredníctvom odovzdávacích staníc tepla dochádzalo k ohrevu TÚV a k ohrevu vykurovacej vody primárnym médiom -parou. Takýmto spôsobom sa na rozvodoch strácalo až 40% energie.

Technické riešenie:

Inštaloval sa nový areálový rozvod STL plynu, zabezpečujúci dodávku zemného plynu pre 8 nových plynových kotolní. Realizovala sa rekonštrukcia prípravy TÚV. Do prevádzky sa spustilo dispečerské pracovisko na reguláciu a monitorovanie vykurovania, osadili sa radiátory s termostatickým ventilmi a hlavicami. Dodávka novej technológie práčovne: 3 ks pračky, 2 ks sušičky, 1 ks mangeľ, 3 ks lisy. Dodávka technológie na využitie vlastného zdroja vody.

Prínos projektu:

Stabilizácia energetického hospodárstva významne prispela k zefektívneniu ekonomiky psychiatrickej liečebne v situácii, keď zdravotníctvo zápasí s nedostatkom financií. Je dôležitým faktorom, že psychiatrická liečebňa hospodári bez dlhov a s kladným hospodárskym výsledkom, v neposlednom rade došlo modernizáciou zariadení k značnému.

Prihlasovateľ: Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
Názov projektu: Modernizácia tepelno-technických zariadení a budov, práčovne a zdroja pitnej vody
Miesto realizácie: Objekty psychiatrickej liečebne v Plešivci
Obdobie realizácie: 10.5.2013 do 19.9.2013
Celkové skutočné náklady: 1 464 000 EUR s DPH
Plánovaná ročná úspora energie: garantovaná úspora v zemnom plyne: 1 484 199 kWh = 72 726 EUR s DPH, úspory ostatných nákladov 85 370 EUR
Garantovaná energetická služba/EPC (Energy Performance Contracting): Áno

Projekt EPC Malacky riešil racionalizáciu, rekonštrukciu a modernizáciu energetického hospodárstva troch objektov

Motivácia a ciele:

Mesto malo záujem o racionalizáciu, rekonštrukciu a modernizáciu svojho energetického hospodárstva na dotknutých objektoch s cieľom dosiahnuť úsporu energií v oblasti spotrieb elektriny, tepla a plynu. Prínosom mal byť aj zlepšený komfort v daných objektoch.

Technické riešenie:

Športová hala MALINA:
-Osadenie vykurovacích telies ventilmi vhodnými na IRC reguláciu
-Výmena sklenej steny na bazénovej hale
-Výmena vzduchotechnickej jednotky pre bazénovú halu a úprava logiky prepojenia ostatných jednotiek vzduchotechniky na túto nadväzujúcich
-Úprava merania a regulácie a režimov prevádzky vzduchotechniky
-Výmena kotla v plynovej kotolni za kondenzačný
-Zmena merania a regulácie kotolne s osadením meračov tepla na kotlový okruh a okruh solárnych kolektorov
-Výmena svietidiel podľa potreby za energeticky úspornejšie vo vybraných častiach objektu
-Pripojenie na energetický dispečing

Mestské centrum sociálnych služieb:

-Osadenie objektu hlavicami a ventilmi IRC regulácie teploty v jednotlivých miestnostiach
-Osadenie šetričov vody na výtokové batérie v izbách klientov
-Pripojenie na energetický dispečing

Kino Záhoran:
-Pripojenie na energetický dispečing
-Tepelné zaizolovanie požadovaných plôch podľa zadania objednávateľa
-Výmena okien a dverí za nové, vyhovujúce odporúčaniam normy

Prínos projektu:

Návštevnosť plavárne sa zvýšila o 30%,čo je výrazný príspevok do rozpočtu daného objektu (cca.20000 € ročne), dosah na riadenie a monitoring efektivity, ktorý umožnil správať sa racionálnejšie.

Prihlasovateľ: Mesto Malacky
Názov projektu: EPC Malacky
Miesto realizácie: Športová hala MALINA, Mestské centrum sociálnych služieb, kino Záhoran
Obdobie realizácie: september -november2014
Celkové skutočné náklady: 441 870 EUR
Plánovaná ročná úspora energie: elektrina 147 342 kWh, zemný plyn 307 90

Jablonec zmodernizoval sústavu verejného osvetlenia

Motivácia a ciele:

Cieľom projektu bolo zabezpečiť prevádzku, modernizáciu a údržbu sústavy verejného osvetlenia obce Jablonec s použitím LED technológie, za účelom modernizácie sústavy verejného osvetlenia, zvýšenia energetickej efektívnosti jeho prevádzkovania a znižovania nákladov na jeho údržbu v súlade s príslušnými legislatívnymi opatreniami tak, aby bola dosiahnutá vyššia úroveň účinnosti a hospodárnosti sústavy verejného osvetlenia, vyššia energetická a svetelná účinnosť a úspory v režijných nákladoch verejného osvetlenia.

Technické riešenie:

Sústava verejného osvetlenia bola zmodernizovaná v plnom rozsahu, to znamená všetky súčasné svietidlá boli nahradené novými LED svietidlami. Boli vymenené výložníky a rozvádzače VO. Tak isto bolo doplnené aj káblové vedenie VO.

Prínos projektu:

Projekt umožnil zmodernizovať sústavu verejného osvetlenia a vďaka využitiu modelu EPC bolo možné financovať celý projektu z dosiahnutých úspor na spotrebe elektriny a úspor na údržbe. Hlavným prínosom je výrazné zvýšenie úrovne osvetlenia verejných priestorov obce, čo má pozitívny vplyv na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky ako aj celkovej bezpečnosti v obci. Zároveň sme preniesli starostlivosť o sústavu VO na koncesionára, ktorý aj garantuje dosiahnutie zmluvných úspor elektriny.

Prihlasovateľ: Obec Jablonec
Názov projektu: Zabezpečenie prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia obce Jablonec
Miesto realizácie: Verejné komunikácie a priestory v obci Jablonec
Obdobie realizácie: január –marec 2016
Celkové skutočné náklady: 60 365 EUR bez DPH
Plánovaná ročná úspora energie: 17 162 kWh, elektrina, 4 952 EUR
Garantovaná energetická služba/EPC (Energy Performance Contracting): Áno

Unikátne riešenie spoločnosti HERN s.ro. s názvom Multigeneračná jednotka

Motivácia a ciele:

Primárnym cieľom projektu bolo zabezpečenie efektívnej výroby energie z obnoviteľných zdrojov pre prevádzku technológie povrchových úprav. Hlavnou nevýhodou v tomto prípade bola vysoká energetická náročnosť prevádzky povrchových úprav, bolo plánované znížiť náklady na energie vlastnou výrobou energie.

Technické riešenie:
Návrh, výroba, inštalácia, vyladenie a samotné prevádzkovanie zariadenia dostali názov Multigeneračná jednotka. Zariadenie, ktoré využíva nielen prednosti kogenerácie či trigenerácie, ale dáva ešte viac. Primárne je zariadenie navrhnuté na výrobu tepla ktoré sa vyrába v nasledovných teplotných úrovniach: (250°C, 90°C , 40°C, 6°C). Tieto teplotné okruhy sú prostredníctvom rozvodov prenášané ku koncovým spotrebičom vo výrobných prevádzkach. Sekundárny produkt vo forme elektriny zabezpečuje chod technológií a objektov. Ide o zariadenie, ktoré v spojení s ďalšími technológiami zabezpečuje potrebné druhy energií pre prevádzkovanie výrobných technológií a objektov. Palivom je v tomto prípade zemný plyn.

Najväčšou nevýhodou riešenia projektu bola skutočnosť, že nič podobné, čo bolo predmetom návrhu, ešte neexistovalo a bolo dosť náročné nájsť partnerské firmy, ktoré by mali odvahu pustiť sa do spoločného riešenia. Nakoniec sa podarilo presvedčiť partnerské firmy, že ide o reálny projekt, ktorý zabezpečí zníženie energetickej náročnosti technologickej časti prevádzky. Spoločnosť sa stala prvou na svete, ktorá uviedla do praxe takéto riešenie. Dnes už majú za sebou úspešný rok prevádzky.

Prínos projektu:

Projekt významnou mierou prispel k zníženiu nákladov na spotrebu energie firmy. Návrhom a realizáciou spoločnosť ukázala, že aj u nás je možné prísť na trh s niečím novým, čo môže pomôcť firmám na celom svete. Na unikátne riešenie sú v spoločnosti HERN s.r.o. právom veľmi hrdí. Nazbierané skúsenosti s prevádzkovaním zariadenia pracovníci v budúcnosti využijú na školenie pracovníkov v iných firmách, čo výrazne zvýši aj ich osobný kredit.

Prihlasovateľ: HERN s.r.o.
Názov projektu: Multigeneračná jednotka
Miesto realizácie: Areál firmy HERN s.r.o. v Námestove
Obdobie realizácie: 2013 – 2016
Celkové skutočné náklady: 512 617 EUR
Plánovaná ročná úspora energie: 130 000 EUR
Garantovaná energetická služba/EPC (Energy Performance Contracting): Nie

Kúpele Vyšné Ružbachy efektívne využili odpadnú geotermálnu energiu na vykurovanie a prípravu teplej vody

Motivácia a ciele:

Cieľom projektu je pomocou technológie tepelných čerpadiel (ďalej TČ) využiť potenciál odpadnej geotermálnej vody o teplote 22°C. Projekt sa realizuje postupne v troch etapách. Každá etapa zahŕňa iný objekt:1. Etapa Švajčiarske domy, 2. Etapa Balneoterapia(skúšobná prevádzka)a 3. Etapa Grand Hotel Strand (v procese návrhu technického riešenia).

Technické riešenie:

Švajčiarske domy -Riešenie je navrhnuté tak, aby zabezpečilo 80% pokrytie spotreby tepla na vykurovania a prípravu TÚV (teplá úžitková voda) pre apartmánové domy pomocou TČ (tepelných čerpadiel). Zvyšok tepla zabezpečuje pôvodný plynový kotol, ktorý slúži ako záloha, prípadne špičkový zdroj. Riešenie je navrhnuté s komplexným systémom merania a regulácie (MaR), ktorý zabezpečuje riadenie výkonu zdroja, monitoruje a vyhodnocuje reálnu mieru využitia TČ a spotrebu elektriny. Všetky prevádzkové parametre sú dostupné v online režime. Systém pracuje efektívne, keďže teplota primárnej látky (geotermálnej vody) je stabilná. Úspora primárnej energie predstavuje 70%. Vzhľadom na teplú zimu celú potrebu tepla pokryli tepelné čerpadlá.

Etapa Balneoterapia (skúšobná prevádzka)-Najkomplikovanejšia časť projektu. Inštalácia dvoch tepelných čerpadiel s celkovým tepelným výkonom 500 kW. Teplo vyprodukované pomocou TČje prioritne používané na prípravu TÚV, ohrev sedacieho bazéna, ohrev rehabilitačného bazéna a podľa možnosti na vykurovanie Balneoterapie v prechodom období. Tak, ako v predchádzajúcom riešení sa pôvodná plynová kotolňa využíva ako záložný a špičkový zdroj a zároveň slúži aj na vykurovanie v zimnej prevádzke. Súčasťou dodávky je komplexný systém MaR, ktorý zabezpečuje automatické riadenie výkonu zdroja, vyhodnocovanie poruchových stavov, monitoring prevádzkových parametrov (hlavne účinnosti celkového systému, ako aj jednotlivých TČ),automatické riadenie množstva a teploty geotermálnej vody, automatické ukončenia napúšťania jednotlivých bazénov. Všetky množstvá spotrebovaného tepla sú merné pomocou ultrazvukových meračov.

Prínos projektu:

Hodnota projektu je pre spoločnosť kľúčová. Podarilo sa zrealizovať projekt, ktorý sa spláca z úspor, celkové prevádzkové náklady sú dokonca nižšie. Okrem toho sa podarilo zmodernizovať a zautomatizovať celý systém.

Prihlasovateľ: Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.
Názov projektu: Využitie odpadnej geotermálnej energie na vykurovanie a prípravu teplej vody
Miesto realizácie: Švajčiarske domy, Balneoterapia, Grand Hotel Strand
Obdobie realizácie: 2.11.2015-31.12.2016
Celkové skutočné náklady: 471660EUR
Plánovaná ročná úspora energie: 80% na nákupe plynu; 56 772 EUR
Garantovaná energetická služba/EPC (Energy Performance Contracting): Nie

Projekt umožnil spoločnosti KINEX odpojiť sa od dodávateľa chladu a vyrábať si chlad svojpomocne

Motivácia a ciele:

Základnou motiváciou bolo zníženie prevádzkových nákladov na chladenie v procese kalenia. Dôvod realizácie: vysoká energetická náročnosť pôvodného systému chladenia kaliacich pecí, závislosť na externom dodávateľovi, v prípade dvojstupňového kalenia ohrozenie prevádzkovej bezpečnosti (chýbajúca záloha), z dôvodu zmeny chladiva na ekologické znížená účinnosť chladenia pri dvojstupňovom kalení (riziko zvýšenej teploty kaliaceho oleja), splnenie technických parametrov kalenia. Ciele projektu: zabezpečiť náhradu zastaraného neefektívneho zdroja chladenia, zvýšiť prevádzkovú bezpečnosť, decentralizovať systém chladenia, zabezpečiť zníženie energetickej náročnosti výrobného procesu.

Technické riešenie:

V priestore kaliarne sa nachádza5 kaliacich pecí, pričom funkčné sú iba 4 z nich. Pôvodné kaliace pece boli napojené na zastaralý chladiaci systém (externé atmosférické-vodné chladiče, ktoré sa nachádzajú mimo areálu Kinexu a spravuje ich subdodávateľská spoločnosť), ktorý využíval ako chladiace médium vodu a chladil s relatívne obrovskými prietokmi vody. Na prvých dvoch peciach sa využíva jednostupňové kalenie, kedy sa ložiská o hmotnosti cca 600 kg/h kalia z teplôt 840°Cna teplotu kaliaceho oleja 80°C. Tieto dve kaliace pece sa chladia novými externými suchými chladičmi značky CIAT, pričom odpadné teplo sa využíva na predohrev vody, používanej na sprchovanie zamestnancov. Ďalšie dve kaliace pece využívajú dvojstupňové kalenie, kedy sa 600 kg/h ložísk kalí najprv v140°Coleji a následne v20°C. V druhom stupni kalenia je nutné udržať olej o teplote 20°C. Navrhované riešenie využilo chladiaci stroj Chiller CIAT s akumuláciu chladu v akumulačnom zásobníku. Odpadové teplo z chladenia sa využíva na sprchovanie zamestnancov spoločne spolu s prvým systémom.

Prínos projektu:

Projekt umožnil spoločnosti odpojiť sa od dodávateľa chladu a vyrábať si chlad svojpomocne. Zároveň priniesol veľkú finančnú úsporu, keďže šetrí až 92% pôvodných nákladov. Spoločnosť zaznamenala aj rast kvality výroby.

Prihlasovateľ: KINEX BEARINGS, a.s.
Názov projektu: Chladenie kaliacich liniek
Miesto realizácie: Kinex –Kysucké Nové Mesto, výrobný objekt –Kaliareň
Obdobie realizácie: 1.5.2016 -31.9.2016
Celkové skutočné náklady: 202 182EUR
Plánovaná ročná úspora energie: 92%; 44 389 EUR
Garantovaná energetická služba/EPC (Energy Performance Contracting): Nie