Súčasný stav EPC

Po sľubnom štarte používania modelu EPC na modernizáciu budov, ktorý začal v druhej polovici 90 – tych rokov došlo k ochladeniu aktivít. Na trhu však vyrástol dostatok potenciálnych dodávateľov služieb EPC (ESCO spoločností), a záujem o náš trh narástol aj z českej a rakúskej strany. V poslednom období naďalej rastie záujem o tento trh zo strany distribútorov a obchodníkov s energiou a veľkých aj špecializovaných technologických firiem.

Pre potenciálnych zákazníkov je zvýšenie konkurencie na trhu dobrou správou. Vznik APESu a počet jeho členov je dôkazom záujmu o tento segment trhu. Keďže schopnosť poskytovať EPC je zo strany ESCO spoločností spojená s nemalou investíciou času a úsilia na získanie špecifických znalostí a skúseností, stav dostatku alebo dokonca prebytku ponuky na trhu určite nejaký čas potrvá.

Zákon č. 321/2014 z.z. o energetickej efektívnosti vytvára prehľadný rámec pre poskytovanie garantovaných energetických služieb (EPC) a navyše veľká časť dodávateľov EPC na Slovensku sa riadi Európskym etickým kódexom pre EPC. Táto situácia vytvára primerané záruky a ochranu pre prijímateľov garantovaných energetických služieb (EPC).

Na Slovensku v súčasnosti ešte stále existujú budovy, ktorých vykurovací systém je technicky a morálne zastaraný, stav stavebnej obálky alarmujúci a použiteľnosť budovy je na hranici udržateľnosti.

Tieto budovy neboli modernizované jednoducho pre nedostatok finančných zdrojov. Koncept EPC „modernizácia bez potreby použitia pohotových finančných prostriedkov zákazníka“ je v veľmi sľubný a atraktívny. V značnom množstve prípadov sa cez EPC projekt dá riešiť modernizácia energetického systému budovy a z hľadiska plytvania teplom často odstránenie jej najväčších nedostatkov aj v stavebnej časti.

Treba si uvedomiť, že financovanie projektov EPC odzrkadľuje podmienky komerčného úverovania na miestnom finančnom trhu. Ak je potenciálny zákazník na tomto trhu nefinancovateľný, EPC nie je zázračný nástroj, ktorý by tento fakt zmenil.

Napriek neustálym sťažnostiam na nedostatok finančných prostriedkov najmä vo verejnom sektore, Slovensko nie je zaostalá krajina, a značná časť najväčších problémov budov už bola odstránená. Vlastníci a správcovia budov nie sú nezodpovední alebo neprofesionálni, a usilovali sa použiť všetky zdroje a realizovať všetky racionálne riešenia, ktoré boli v ich silách a možnostiach.

Veľký počet budov je už čiastočne modernizovaný. V týchto prípadoch je ďalšia modernizácia výhradne na základe financovania z budúcich úspor nemožná, lebo návratnosť by bola neakceptovateľne dlhá a náklady financovania (úroky) by projekt znemožnili.

Výzvou je preto kombinácia vlastných zdrojov zákazníka, prípadne dotačnej podpory z fondov EÚ, štátnych programov podpory, či dedikovaných fondov a podporných nástrojov niektorých bánk s financovaním prostredníctvom EPC založenom na použití budúcich garantovaných úspor.

Tu je najväčší potenciál pre uplatnenie EPC v budúcich rokoch.

Prednosti projektov EPC pri kombinovanom financovaní

  • výber ekonomicky najoptimálnejšieho riešenia zo všetkých návrhov
  • obmedzenie rizika a zabezpečenie ekonomickej predvídateľnosti výsledku cez garanciu dosiahnutých úspor
  • pomoc pri financovaní projektu

Výhody EPC otvárajú priestor pre komplexné projekty modernizácie budov zvyšujúcej nie len ich energetickú efektívnosť, ale aj zmenu funkcionality či ich estetickej kvality.