Príprava certifikačnej schémy na posudzovanie kvality garantovaných energetických služieb

Európska Komisia podporila v rámci programu Horizon 2020 projekt QualitEE zameraný na vytvorenie štandardov kvality garantovaných energetických služieb (GES) a národných certifikačných schém zameraných na posudzovanie kvality garantovaných energetických služieb (GES).

Certifikačná schéma pre GES by mala slúžiť hlavne pre klientov GES a finančné inštitúcie poskytujúce financovanie energetických služieb, aby dokázali posúdiť kvalitu poskytovanej služby a mali overenú dôveryhodnosť jej poskytovateľa. Cieľom je navýšenie investícií do GES a zvýšenie dôvery v poskytovateľov energetických služieb.

Prvým krokom pri príprave certifikačnej schémy GES je vznik pracovnej skupiny, ktorej úlohou bude:

  • vyšpecifikovanie štandardov kvality na národnej úrovni,
  • umožniť účastníkom trhu vstúpiť do navrhovacieho procesu štandardov kvality a certifikačnej schémy a
  • podporiť zavedenie tejto schémy do praxe.

Asociácia poskytovateľov energetických služieb sa pripojila do tejto iniciatívy a stala sa aj členom pracovnej skupiny projektu QualitEE.

Viac informácií o projekte QualitEE nájdete na webstránke https://qualitee.eu/sk/