Obsah školy EPC

V kapitole Zákon č. 321/2014 a EPC vysvetľujeme, že EPC je garantovanou energetickou službou v zmysle tohto zákona. Základný model EPC obsahuje po prípravnej fáze projektu realizáciu modernizácie, riadenie a …

EPC tréningové moduly projektu Transparense

V rámci Školy EPC dávame do pozornosti tréningové moduly o EPC pripravené projektom Transparense. Na stránke projektu sú voľne k dispozícii nasledovné moduly: Tréningový modul I. – Základy EPC – aktualizovaný …

Výhody a nevýhody EPC

Každá organizácia, firma, obec, či právnická osoba majú svoje priority, stratégiu, ciele a napokon aj ľudské a finančné zdroje potrebné na ich dosahovanie. Často od organizácií počúvame námietky typu – …

Súčasný stav EPC v budovách

Po sľubnom štarte používania modelu EPC na modernizáciu budov, ktorý začal v druhej polovici 90 – tych rokov došlo k ochladeniu aktivít. Na trhu však vyrástol dostatok potenciálnych dodávateľov služieb …

Financovanie EPC projektov

Priebeh projektu EPC z pohľadu zákazníka: ujasnenie si cieľa a očakávaní od projektu EPC výber poskytovateľa garantovanej energetickej služby s najlepším riešením (verejné obstarávanei) podpis zmluvy o EPC (zmluva o energetickej …

Analýza rizík projektov EPC

Projekty EPC garantujú úspory energie v technických jednotkách a predpovedajú ich ekonomický efekt. Riziká EPC kontraktov súvisia so zmenami, ktoré môžu nastať v podnikateľskom aj prírodnom prostredí.   Riziko počasia …

Zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a EPC

Zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti je účinný od 1. decembra 2014 a definuje pojem garantovanej energetickej služby, stanovuje požiadavky na zmluvu o garantovanej energetickej službe pre verejný sektor …